save money

Alimenty i sprawy alimentacyjne Rzeszów

Sprawy dotyczące alimentów w Rzeszowie

Sprawy o alimenty lub sprawy w których dochodzone są alimenty to jedne ze spraw które stanowią ścisła specjalizacje kancelarii. Dysponujemy dużym doświadczeniem w tego typu sprawach które pozwala nam skutecznie doradzić i wywalczyć dla klienta określone alimenty.

Alimenty a ściślej rzecz ujmując obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek danej osoby do dostarczenia środków utrzymania (najczęściej pieniędzy).

Możemy mówić o różnych sprawach w których można domagać się alimentów. Te najczęściej spotykane w mojej praktyce to:

 • Alimenty na dziecko

 • Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Chcesz się dowiedzieć od czego zależy wysokość alimentów? Przeczytaj ten artykuł przygotowany przez nasza kancelarię, kliknij tu

Alimenty na dziecko – adwokat Rzeszów

Dochodzone są dla dziecka pochodzącego z nieformalnego związku, gdy rodzice nie żyją razem, a istnieje potrzeba uregulowania tejże kwestii. Również w sprawach o rozwód gdzie jednym z obowiązków sądu jest uregulować tą kwestię w ramach wyroku rozwodowego.

Dziecko ma prawo otrzymywać alimenty od rodzica który nie jest jego głównym opiekunem.

Alimenty takie służą zaspokojeniu potrzeb dziecka poprzez dostarczenie mu środków utrzymania.

Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości majątkowych tego kto ma je płacić.

Dochodzone są w procesie w którym należy prawidłowo sformułować ich żądanie, wysokość oraz udowodnić żądaną wysokość alimentów oraz uzasadniające ją możliwości majątkowe osoby która ma je płacić.

Często spotykam się też z przypadkami gdy strony decydują się na mediację w sprawach o alimenty i w konsekwencji regulują kwestię alimentów ugodą przed mediatorem. Więcej o mediacji kliknij tu

Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Małżonek który nie jest uznany winnym rozpadu małżeństwa może od drugiego małżonka który jest winnym (albo któremu w procesie zarzuca winę za rozpad małżeństwa!) domagać się alimentów jeśli w wyniku rozwodu pogorszyła się jego sytuacja majątkowa. Wysokość takich alimentów zależy od możliwości majątkowych osoby zobowiązanej oraz potrzeby małżonka który ma je otrzymywać. Wymagają zatem udowodnienia tak co do zasady czyli tego, żę się należą jak i co do wysokości czyli tego ile masz otrzymywać. Powoduje to, że sprawy takie są skomplikowane, a małżonek winny rozpadowi małżeństwa „walczy” w procesie z koniecznością ich płacenia.

Z doświadczenie wiem że alimenty to praktycznie zawsze kwestia sporna wywołująca duże emocje i generująca sytuacje sporne. Sposób w jaki sądy zasądzaj alimenty i ich wysokość zależy do kilku czynników i odbywa się przeważnie w procesie w którym liczą się dowody, przygotowanie, oraz umiejetność przedstawia swoich racji sądowi. Tutaj niezbędna jest wiedza i doświadczenie prawnicze zdobyte na sali rozpraw podczas wielu procesów. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiej praktyce pomożemy Ci:

ustalić wysokość alimentów jakie możesz uzyskać, zgromadzić dowody potrzebne do uzyskania alimentów, przygotujemy stosowny pozew o alimenty który będziemy popierać przed sadem, w końcu przygotujemy Cię do rozprawy sądowej i będziemy w niej z Tobą uczestniczyć.

Zabezpieczymy również alimenty na czas procesu tak aby środki na utrzymanie Twoje lub dzieci były dostarczane już w momencie wszczęcia procesu z odpowiednim wyrównaniem (tutaj więcej o zabezpieczenie alimentów) W razie potrzeby skierujemy też sprawę do komornika, egzekwując przymusowo w drodze egzekucji komorniczej należne alimenty.

Oferujemy: konsultacje przed zleceniem sprawy, sporządzenie pozwu o alimenty, reprezentację w toku całej sprawy o alimenty przed sądem, uczestnictwo w mediacjach

Inne sprawy alimentacyjne

Kancelaria pomaga również przeprowadzić sprawy o:

 • podwyższenie alimentów

 • obniżenie alimentów

 • uchylenie alimentów

 • alimenty od dziadków

 • zabezpieczenie alimentów na czas procesu

 • windykację alimentów przed komornikiem w toku egzekucji komorniczej

Związane ze sprawami alimentów są również sprawy o przestępstwo nie alimentacji art. 209 kodeksu karnego

Podwyższenie alimentów

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przepisy prawa dopuszczają zatem możliwość podwyższania alimentów. Najcześciej w praktyce spotykam się z żądaniem podwyższenia alimentów na rzecz dzieci. Jak w każdym procesie tak też w sprawach o podwyższenie alimentów niezbędne jest udowodnienie swoich racji przed sądem. Podwyższenie alimentów gdy jest sporne tzn. osoba która je płaci nie zgadza się albo w ogóle na ich podwyższenie albo na określoną kwotę wymaga złożenia sprawy do sądu o podwyższenie alimentów oraz przeprowadzenia procesu w którym sąd zbada sprawę i wyda wyrok podwyższający alimenty bądź oddalający takie żądanie.

Kto orzeka o podwyższeniu alimentów?

O podwyższeniu alimentów w sytuacji gdy rodzice dziecka nie zawrą ugody w tym zakresie orzeka sąd. Sąd działa wyłącznie na wniosek osoby która domaga się podwyższenie alimentów na dziecko. Co ważne osoba dochodząca podwyższenia alimentów zwolniona jest całkowicie z kosztów sądowych i nie płaci żadnych opłat sądowi.

Kiedy sąd podwyższy alimenty?

Gdy w procesie wykażemy konieczność ich podwyższenia np. wzrost potrzeb dziecka związany z ich rozwojem, bądź sytuacja zdrowotną dziecka. Podwyższenie alimentów jest również możliwe z uwagi na czynnik inflacji.

O ile można podwyższyć alimenty?

Doświadczenie zawodowe każe mi przyjąć, że to o ile sąd może podwyższyć alimenty w Twoim przypadku zależy od szeregu czynników które należy ocenić indywidualnie. Najlepiej jest omówić to w jakim stopniu zmieniła się sytuacja dziecka i jak ona uzasadnia żądanie wyższych alimentów a także jakie dowody zostały zgromadzone jaka jest sytuacja osoby zobowiązanej do płacenia alimentów itp. Zawsze przed zleceniem tego typu sprawy zalecam konsultację z kancelarią gdzie wspólnie ocenimy jakie realnie podwyższenie możemy uzyskać w sadzie.

Obniżenie alimentów

Z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika również, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Podstawą żądanie obniżenia alimentów jest zaistnienie szczególnej sytuacji po stronie osoby zobowiązanej do płacenia alimentów która uzasadnia ich obniżenie

Kiedy sąd obniży alimenty?

Istnieje szereg potencjalnych czynników ale uznać trzeba, że sąd może obniżyć alimenty z uwagi na:

 • utratę pracy powiązaną z utratą dotychczasowych zarobków

 • trwałe leczenie związane z wypadkiem lub chorobą

 • urodzenie się kolejnego dziecka osoby płacącej alimenty

 • zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego

 • uzyskanie przez dziecko majątku (np. w drodze darowizny lub spadku);

 • otrzymanie przez dziecko stypendium lub podjęcie przez niego zatrudnienia

 • obniżenie się kosztów związanych z utrzymaniem dziecka (np. gdy przestaje ono korzystać z zajęć dodatkowych, rezygnację z pomocy opiekunki, zakończenie leczenia, rehabilitacji, terapii);

Z doświadczenie wiem, że sądy niechętnie obniżają alimenty. Wymaga to przeprowadzenia procesu sądowego w którym okoliczności obniżenia alimentów należy udowodnić. Wymaga to przeprowadzenia postępowania sądowego przedstawienia dowodów przesłuchania świadków a w końcu wniesienia do sadu pozwu o obniżenie alimentów. Zawsze w tego typu sprawach zalecam konsultację w celu oceny możliwości i szans powodzenie tego typu sprawy w sądzie.

Kancelaria oferuje również prowadzenie takiej sprawy w sądzie i reprezentację w takim procesie. Sporządzamy również dla klienta sam w wniosek o obniżenie alimentów.

Uchylenie alimentów

W przypadku spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rozróżniamy tutaj dwie najczęstsze sytuację:

 • uchylenie alimentów płaconych na rzecz byłego małżonka

 • uchylenia alimentów płaconych na dziecko

Uchylenie alimentów na rzecz byłego małżonka

Zgodnie z art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Dodatkową możliwością uchylenia tychże alimentów jest pozew o uchylenie alimentów jest art 144 (1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego który mówi, że Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Z tych przepisów wynikają zatem trzy sytuacje gdy można domagać się uchylenia alimentów na rzecz byłej żony/byłego męża:

 • były małżonek/była małżonka zawarła ponownie związek małżeński

 • upłynął okres 5 lat płacenia alimentów od dnia orzeczenia rozwodu stron w sytuacji gdy alimenty płaci osoba która nie była wyłączenie winna rozwodowi albo sąd nie orzekł rozwodu z winy obu stron

 • dalsze płacenie alimentów na rzecz byłego małżonka/małżonki jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

O ile dwie powyższe sytuacji są jak się wydaje oczywiste to pozostaje pytanie kiedy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Przykładem takiej sprzeczności dalszego płacenia alimentów z zasadami współżycia społecznego jest sytuacja, w której uprawniony do alimentów małżonek od dłuższego czasu żyje w związku z inną osobą, z nią prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i celowo nie zawiera kolejnego związku małżeńskiego, aby nie utracić uprawnienia do alimentów od byłego małżonka

Jak przestać płacić alimenty na rzecz byłego małżonka, byłej małżonki?

O uchyleniu alimentów orzeka sąd. Należy wnieść pozew o uchylenie alimentów do właściwego sądu, prawidłowo skonstruować żądanie, przygotować i załączyć dowody, powołać świadków.

Chcesz uchylić alimenty na byłego małżonka/byłą małżonkę? Nie wiesz od czego zacząć? Nie wiesz czy masz szansę uzyskać takie uchylenie?

Skonsultuj sprawę z naszą Kancelarią

Uchylenie alimentów płaconych na dziecko

Na wstępie warto wskazać, że sytuacja gdy dochodzi do uchylenia alimentów na małoletnie dziecko występuje bardzo rzadko i wymaga szczególnych okoliczności. Wynika to z ogólnej istoty alimentów które służą zabezpieczeniu potrzeb dziecka poprzez dostarczenie mu środków utrzymania (w głównej mierze pieniędzy).

Kiedy możliwe jest uchylenie alimentów na dziecko?

Trzeba powiedzieć wprost, alimenty na dziecko małoletnie (do ukończenia 18 roku życia) bardzo ciężko jest uchylić i sądy czynią to niezwykle rzadko.

W zasadzie wymaga to sytuacji tak wyjątkowej i szczególnej, uniemożliwiającej zobowiązanemu w całości płacenie alimentów na dziecko np. bardzo trudna sytuacja finansowa uniemożliwiające płacenie w całości alimentów (czy też np. stwierdzenie braku ojcostwa dziecka na które ojciec dotychczas łożył alimenty) W praktyce bardziej powszechne jest uchylenie alimentów w sytuacji gdy dziecko zmieni osobę u której na co dzień przebywa, tzn. w przypadku gdy dziecko będące dotychczas przy matce z różnych powodów zmieni miejsce pobytu na u boku ojca. W takiej sytuacji winno to powodować uchylenie dotychczasowego płacenia alimentów przez ojca i przeniesienie przez sąd tego obowiązku na matkę.

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

W tym przepadku sytuacja jest diametralnie inna i w praktyce możliwe jest uchylenie w całości lub w części płaconych dotychczas alimentów. Jako podstawę uchylenia przyjąć należy zaistnienie następujących sytuacji:

dziecko jest w stanie się samo utrzymać

uprawniony posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się

realizowanie obowiązku alimentacyjnego łączy się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem – trudna sytuacja finansowa rodzica uniemożliwia mu łożenie na rzecz dziecka alimentów

dziecko nie dokłada starań, żeby wreszcie zacząć samodzielnie się utrzymywać

żądanie alimentów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego

W praktyce w przypadku gdy dorosłe dziecko nie czyni starania o własne samodzielne utrzymanie, nie podejmuje pracy, nie kontynuuje nauki istnieje podstawa i szansa na uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?

W każdym przypadku o uchyleniu alimentów lub stwierdzeniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego stwierdza sąd po przeprowadzeniu postępowania wszczynanego na wniosek osoby która domaga się uchylenia. Podstawą wszczęcia sprawy jest pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Chcesz dowiedzieć się czy możesz uzyskać uchylenie alimentów? Jak wygląda pozew o uchylenie alimentów? Rozważasz swoje szanse na przeprowadzenie takiej sprawy? Skonsultuj sprawę z naszą Kancelarią.

Alimenty od dziadków

W praktyce niekiedy mamy do czynienia z sytuacją szczególną gdy dziecko nie jest w stanie uzyskać alimentów od zobowiązanych do alimentacji w pierwszej kolejności tj. matki czy ojca. W takie sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu o zobowiązanie do płacenia alimentów dziadków dziecka i to bądź tych ze strony matki bądź ze strony ojca.

W pierwszej kolejności do alimentacji dzieci nieutrzymujących się jeszcze samodzielnie zobowiązani są oboje rodzice. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego, obowiązek zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb obciąża w pierwszej kolejności drugiego z rodziców, gdy ma on możliwość realizacji tego obowiązku. Dopiero gdyby żadne z rodziców nie było w stanie wypełnić swego obowiązku alimentacyjnego, wejdzie w grę posiłkowy obowiązek krewnego dalszego, np. dziadków.

Warunkiem powstania obowiązku alimentacyjnego po stronie dziadków jest pozostawanie przez dziecko w niedostatku. Pojęcie to odnosi się do takiego stanu, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania lub określa taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Zakres obowiązku alimentacyjnego dziadków limitowany jest ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Stąd też takie alimenty są możliwe. Jest to jednak sytuacja nietypowa wymagająca przeprowadzenia sprawy sądowej przeciwko dziadkom dziecka i udowodnienia w procesie zarówno: braku możliwości zaspokojenia potrzeb przez dziecko jego niedostatku a także wysokości alimentów z uwzględnieniem potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych i majątkowych dziadków

Chcesz wiedzieć czy Ty możesz się dla dziecka starać o alimenty od jego dziadków? Ile takie alimenty będą wynosić? Nie wiesz jak napisać pozew o alimenty od dziadków? Skontaktuj się z Kancelarią.

Zabezpieczenie alimentów na czas procesu

W przypadku procesów sądowych w których strona dochodzi alimentów na dziecko, bądź też na siebie gdy mówimy o procesie rozwodowym z winy pozwanego współmałżonka na etapie postępowania tj. przed jego wszczęciem jak i w trakcie możliwe jest i powszechne zabezpieczenia alimentów na czas procesu.

Kancelaria w tego typu sprawach w pismach wszczynających postępowania (jak i później gdy np. na późniejszym etapie przystępuje do sprawy) składa w imieniu klienta wniosek o zabezpieczenie alimentów tak aby na czas procesu klient dysponował środkami finansowymi w celu np. zabezpieczenie potrzeb finansowych dziecka i nie musiał przez to czekać na zakończenie często długotrwałego procesu.

Kwestia wysokości zabezpieczanych alimentów jest wyjaśniania klientowi, na etapie składania wniosku i szeroko współpracujemy z Klientem przy redagowaniu wniosku, kompletowaniu dokumentów stanowiących dowody dzięki którym czynimy starania by uzyskać dla klienta najwyższe możliwe alimenty w drodze zabezpieczenia. Co ważne o zabezpieczenie alimentów wnosimy z wyrównaniem tak aby jeśli upłynie określony czas od momentu złożenia pozwu w sądzie do uzyskania zabezpieczenia klient uzyskał wyrównania alimentów od zobowiązanego za czas jaki oczekiwał na zabezpieczenie.

Chcesz wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie? Nie wiesz ile możesz w drodze zabezpieczenia uzyskać alimentów? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie?
Skontaktuj się z Kancelarią. Zadzwoń lub napisz do nas teraz.

Sprawy dotyczące alimentów w Kancelaria prowadzą adwokat Rzeszów:

Adwokat Marcin Szmigiel - adwokat Rzeszów

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

Artykuły
O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!