Art. 244 kodeksu karnego – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Niniejszy artykuł jest pierwszym z szerszej grupy wpisów jakie dotyczyć będą problematyki jazdy po alkoholu. Tym razem opisany zostanie art. 244 kodeksu karnego.

W rozumieniu przepisów prawa zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest orzekany przez sąd nie tylko w przypadkach jazdy po alkoholu, ale również w przypadku jazdy po użyciu lud pod wpływem środka odurzającego. Dlatego też niniejszy artykuł będzie pomocny sprawcom każdego przestępstwa i wykroczenia które wiązało się z orzeczeniem wobec sprawcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co oznacza art. 244 kodeksu karnego?

Przepis ten jest dość rozbudowany albowiem stanowi on, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dla potrzeb naszego artykułu, przepis ten można skrócić przyjmując, że art. 244 kodeksu karnego stanowi:

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Jest to zatem przestępstwo które w minimalnym wymiarze podlega co najmniej karze 3 miesięcy pozbawienia wolności, a maksymalnym nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Co grozi za art. 244 kodeksu karnego?

Zgodnie z ustawą kodeks karny grozi za nie w minimalnym wymiarze co najmniej kara 3 miesięcy pozbawienia wolności, a maksymalnym nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd przedłuża orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Czy sąd może wydłużyć zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z art. 42 kodeksu karnego §1a pkt 2 sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania sprawcy za przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego jeśli sprawca miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W praktyce w razie skazania z art. 244 kodeksu karnego sąd zawsze przedłuża zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dalszy okres.

Przykładowo: sprawca skazany prawomocnym wyrokiem za czyn z art. 178a §1 kk, miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, narusza ten zakaz i zostaje oskarżony o czyn z art. 244 kk. Sąd wymierza mu karę od 3 miesięcy do 3 lat oraz przedłuża zakaz prowadzenia pojazdów, orzekając go wymiarze 5 lat.

Co to jest sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?

Opisane wyżej przestępstwo popełnianie jest przez osobę na której z mocy orzeczenia jakiegokolwiek sądu ciąży zakaz prowadzenia pojazdów.

Od kiedy za zakaz prowadzenia pojazdów można być skazanym z art. 244 kodeksu karnego?

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od dnia uprawomocnienia wyroku sądowego nakładającego taki zakaz. Warunkiem odpowiedzialności karnego z art. 244 kodeksu karnego jest naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów nałożonego prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie będzie tu miało znaczenia,czy sprawcę skazano za przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego i na podstawie tego orzeczono zakaz (w oparciu o art 42 kodeksu karnego) czy skazano sprawcę za wykroczenie i w postępowaniu o wykroczenia sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 29 kodeksu wykroczeń.

Czym można jeździć na zakazie?

Pojazdy jakimi można jeździć na zakazie to pojazdy niemechaniczne. Należą do nich, np. rower.

Czy policja zawiadamia pracodawcę o zatrzymaniu prawa jazdy?

Policja nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zatrzymaniu prawa jazdy pracownika.

Zawiadomić pracodawcę o orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów ma obowiązek Sąd w myśl przepisu art. 182 kodeksu karnego wykonawczego ale tylko gdy skazany kierowca wykonuje zawodowo czynności związane z kierowaniem pojazdami, będąc np. jest zawodowym kierowcą.

Czy do czasu prawomocnego wyroku sądu można jeździć samochodem?

Dopóki sąd nie wyda prawomocnego wyroku orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, po zatrzymaniu przez Policję osoba wobec której zatrzymano prawo jazdy odpowie za wykroczenie z art. 95 kodeksu wykroczeń (stan na lipiec 2023 r.). Zgodnie z tym przepisem kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Szukasz pomocy adwokat w sprawie art 244 kodeksu karnego? Zostałeś oskarżony/a o to przestępstwo? Skontaktuj się z Kancelarią kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?