Dozór elektroniczny

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Dozór elektroniczny najważniejsze informację. Kancelaria specjalizuje się w sprawach o uzyskiwanie możliwości odbycia kary przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego.

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest jedną z form odbycia kary pozbawienia wolności. Skazany który ma zgodę sądu na odbycie kary w tym systemie nie trafia do zakładu karnego, a karę odbywa w miejscu zamieszkania. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu (dom, mieszkanie) ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w orzeczeniu sądu, oraz w wyraźnie określonym celu np. wykonywania pracy.

Skazany jest monitorowany za pomocą urządzenia w postaci nadajnika który przez okres wskazany w orzeczeniu sądu musi być w zasięgu odbiornika. Więcej o technicznych aspektach dozoru, jak wygląda nadajnik itp. dowiesz się klikając tutaj

dozor elektroniczy
(AP Photo/Eric Gay)

Jaką karę można odbyć w systemie dozoru elektronicznego?

Obecnie wymiar kary jaką można odbyć w systemie dozoru elektronicznego to kara pozbawienia wolności orzeczona na nie więcej jak 1 rok i 6 miesięcy. Dodatkowo skazany nie może być tzw. multirecydywistą.

Kiedy można starać się o dozór elektroniczny?

Wniosek o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można składać przed osadzeniem w zakładzie karnym, jak też już po osadzeniu zakładzie karnym i rozpoczęciu wykonywania kary. Warunkiem jest aby orzeczona wyrokiem kara nie przekraczała 1 roku i 6 miesięcy.

Kiedy sąd udziela zgody na dozór elektroniczny?

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a skazany nie jest tzw. multirecydywistą
 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Wniosek o wyrażenie zgody jest obligatoryjnym elementem sprawy o udzielenie zgody na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek taki powinien zawierać harmonogram określający w jakich godzinach skazany będzie mógł opuścić miejsce zamieszkania w celu np. udania się do pracy, praktyk religijnych itp.

We wniosku należy też podać swoje miejsce stałego pobytu, przedłożyć zgodę domowników na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego oraz informację, czy spełnione są warunki techniczne niezbędne do odbycia tejże kary w miejscu zamieszkania skazanego.

Czym są warunki techniczne niezbędne do uzyskania dozoru elektronicznego?

Ogólnie chodzi tutaj o posiadanie w miejscu zamieszkania dostępu do internatu tak aby możliwe było monitorowanie skazanego w zakresie wywiązywania się przez niego z harmonogramu dozoru.

Jak wygląda procedura uzyskania zgody sądu na dozór elektroniczny?

O udzieleniu lub odmowie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego orzeka Sąd Penitencjarny, którym jest sąd okręgowy. Sprawa jest wszczynana na wniosek który może złożyć skazany, jego obrońca lub inne podmioty (m.in. prokurator)

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin, w szczególności w celu:

Sąd udziela zgody lub odmawia zgody po przeprowadzeniu posiedzenia z udziałem skazanego oraz prokuratora. Zwykle sąd przeprowadza też wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania skazanego. Sąd orzeka w formie postanowienia.

Sąd penitencjarny określa w postanowieniu o udzieleniu zgody na dozór elektroniczny przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin, w szczególności w celu: pracy, praktyk religijnych, zrobienia niezbędnych zakupów, kontaktu z obrońcą, utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami,

Na odmowę zgody na udzielenie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego tekst ustawy pod tym linkiem.

Jakie są obowiązki skazanego podczas dozoru elektronicznego?

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek:

 • nieprzerwanie nosić nadajnik,
 • dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku,
 • oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną,
 • udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie,
 • udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora.

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 • pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie,
 • odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego,
 • umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator,

Czy dozór elektroniczny może być odwołany?

Tak. Sąd Penitencjarny może odwołać zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jest kilka podstaw w oparciu o które sąd może odwołać zgodę na dozór np. m.in.:  gdy skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku

Czy po zakończeniu dozoru kara jest wykonana?

Tak. Karę w systemie dozoru elektronicznego uznaje się za wykonaną z dniem zakończenia wykonywania tego dozoru, chyba że uchylono zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Potrzebujesz adwokata do uzyskania dozoru elektronicznego? Chcesz złożyć wniosek o dozór? Adwokat dozór elektroniczny Zadzwoń teraz do Nas pomożemy! Kontakt znajdziesz tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?