adwokat rzeszow sprawy o kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Tego typu sprawy mogą być częścią sprawy o rozwód gdzie sąd orzeka o kontaktach z dziećmi jak też niezależnej sprawy gdzie niezbędne jest ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Ten ostatni przypadek najczęściej dotyczy sytuacji gdy dziecko pochodzi ze związku rodziców którzy nie zawarli małżeństwa.

W ramach tej kategorii spraw możliwie jest uregulowanie nie tylko kontaktów rodzica z dzieckiem, ale też dziecka z krewnymi np. kontaktów babci czy dziadków z dzieckiem.

Zgodnie z artykułem 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 k.r.o paragraf 1).

Prawo określa, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Skype, Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram itp). 

Wyróżniamy zatem kontakty bezpośrednie (np. spotkanie z dzieckiem na spacer) jak i kontakty pośrednie (np. rozmowa na Messengerze)

Należy podkreślić, że Władza rodzicielska, w szczególności pozbawienie władzy rodzicielskiej albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie ma wpływu na prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem. To, że ktoś ma ograniczoną władze rodzicielską do np. prawie dowiadywanie się o postępach dziecka w nauce, albo nawet pozbawiony jest władzy rodzicielskiej nie pozbawia go prawa do kontaktów z dzieckiem.

Modelowo kontakty z dzieckiem powinny być ustalone wspólnie pomiędzy rodzicami żyjącymi osobno, czy pomiędzy rodzicami i krewnymi czy rodzicem pod pieczą którego dziecko pozostaje i krewnymi dziecka. Jednak, nie rzadko życie dalece odbiega od rzeczywistości i w przypadku braku porozumienia co do sposobu kontaktów konieczne jest ich uregulowanie przez Sąd. Możliwe jest również regulowanie kontaktów przed mediatorem więcej tutaj (kliknij tu)

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przez Sąd

Postępowanie sądowe o ustalenie kontaktów rozpoczyna się na wniosek złożony do Sądu.

Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy wydział rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Nie ma jednego wzoru takiego wniosku, albowiem każda sprawa o ustalenie kontaktów jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

We wniosku tym niezbędne jest wskazanie proponowanego sposobu kontaktów z dzieckiem. Można np. wskazać, że kontakty te będą odbywać się w każdą środę od godziny 17:00 do godziny 19:00 oraz w I-wszy i III-ci weekend miesiąca, ze wskazaniem konkretnych godzin kiedy chcemy odebrać dziecko oraz kiedy chcemy odwieźć dziecko do miejsca jego zamieszkania.

Niezbędnym elementem wniosku z punktu widzenia interesu strony wydaje się wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy, tak aby już od dnia jego wydania te kontakty były możliwe więcej o tym wniosku tutaj (kliknij tu)

Ile kosztuje sprawa o ustalenie kontaktów?

Opłata sądowa od sprawy o ustalenie kontaktów wynosi 100 zł (stan na 2023 r.)

W sprawie może zajść konieczność przeprowadzenie przez Sąd wywiadu kuratora w związku z czym przeważnie zaliczkę na taki dowód musi uiścić wnioskodawca koszt: poniżej 100 do 200 zł. Jeśli sprawa będzie wymagała dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (co to za instytucja i czym się zajmuje dowiesz się tutaj) koszty sprawy wzrosną od kilkuset złotych nawet do 1000 zł

Ile kosztuje adwokat w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Koszty adwokata są zróżnicowane. Zawsze jak w każdej sprawie zależą od indywidualnego przypadku gdyż każda sprawa jest inna i ma swoją specyfikę. Taniej wyniesie prowadzenie sprawy przez adwokata gdy istnieje wstępne porozumienie między klientem a drugim rodzicem co do kontaktów z dzieckiem, a inne w sprawie która z uwagi na stopień konfliktu może potrwać nawet kilka lat.

Chcesz się dowiedzieć ile kosztować Cię będzie adwokat Rzeszów ustalenie kontaktów? Nie wiesz od czego zacząć taką sprawę skontaktuj się z nami. Zadzwoń lub napisz odpowiemy na każde pytanie!

Przebieg sprawy sądowej o ustalenie kontaktów

Sąd w tej sprawie po wpłynięciu wniosku przeprowadzi rozprawę na której przesłucha strony. Może zlecić wywiad kuratora do oceny sytuacji bytowej itp. Stron. Może również zlecić przeprowadzenie opinii przez OZSS.

Ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów?

Sprawy tego typu trwają w zależności do stopnia skonfliktowania stron. Oczywiście należy wziąć pod uwagę fakt, że z uwagi na ogólne problemy sądownictwa liczyć się trzeba z tym, że na samą rozprawę strona może czekać kilka do kilkanaście miesięcy.

Natomiast dla samych kontaktów pomaga ich wcześniejsze zabezpieczenie które pozwala na wstępne uregulowanie tych kontaktów na czas procesu.

Ogólnie im bardziej konfliktowa sprawa wymagająca dowodów w postaci opinii OZSS tym dłużej trwa.

Postanowienie o ustaleniu kontaktów

Sprawę sąd kończy wydając postanowienie o ustaleniu kontaktów o ile wcześniej strony np. nie zawarły ugody w toku procesu lub przed mediatorem.

Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem?

W przypadku braku zgody stron na określony sposób kontaktów ustali je sąd biorąc pod uwagę to co ustalił w toku sprawy.

Może np. ustalić, że przykładowo:

 • ojciec dziecka będzie mógł go zabierać do siebie co wtorek od godziny 18:00 do godziny 19:30 i będzie miał obowiązek go odwieźć o tej godzinie do miejsca zamieszkania.

Sąd może też np. ustalić, że:

 • ojciec będzie się widywał z dwójką swoich dzieci co drugi weekend w miesiącu od piątku od godziny 16:30 do niedzieli do 14:00 co oznacza, że dzieci będą miały prawo nocować u ojca na weekendzie.

Sąd może też i często reguluje kontakty w okresie świąt jak i ferii zimowych i wakacji

 • np. przyznając rodzicowi który chce kontakty I-szy tydzień ferii zimowych na kontakty z dzieckiem czy też przyznając rodzicowi chcącemu ustalić kontakty prawo do nich w okresie wakacji np. w od 1 do 14 sierpnia z prawem dziecka do noclegów u niego i prawem zabrania dziecka na wyjazd wakacyjny.

Chcesz uregulować kontakty z dzieckiem adwokat? Zabezpieczyć je na czas postępowania? Skonsultować sprawę skontaktuj się z Kancelarią kliknij tutaj

Zmiana kontaktów z dzieckiem

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że raz uregulowane kontakty z dzieckiem czy to w wyroku rozwodowym, ugodzie sądowej, ugodzie przed mediatorem mogą być na późniejszym etapie zmienione. Podobnie jak przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem taka zmiana może być zgodnie uregulowana w drodze porozumienia stron, natomiast gdy nie ma mowy o zgodnym porozumieniu konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem.

Wniosek do sądu o zmianę kontaktów z dzieckiem

Sprawę rozpoznaje sąd rodzinny którym jest najczęściej sąd w miejscowości w której mieszka dziecko. We wniosku o zmianę kontaktów należy podać proponowaną zmianę np. poprzez poszerzenie liczby godzin widzenia z dzieckiem jak też wskazać a najlepiej dołączyć poprzednie orzeczenie o kontaktach tak by sąd mógł zwrócić się do sądu który to orzeczenie wydał o nadesłanie akt sprawy

Podobnie jak przy sprawie o ustalenie kontaktów również przy zmianie kontaktów możliwy jest wniosek o zabezpieczenie tych postulowanych kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeśli dotychczasowo uregulowane kontakty dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów (np. ojcem, matką, dziadkami) nie są zgodne z jego dobrem można domagać się w ramach sprawy o zmianę kontaktów z dzieckiem ich ograniczenia np. poprzez ograniczenie nocowania dziecka u uprawnionego do kontaktów.

Przykładowe przyczyny gdy może być zasadne ograniczenie kontaktów to:

 • zaniedbywanie dziecka, nie odrabianie lekcji szkolnych z dzieckiem
 • niewłaściwy przebieg tych kontaktów: spożywanie alkoholu w obecności dziecka,
 • słaba więź z uprawnionym do kontaktów np. dziecko boi się ojca, nie chce kontaktów z ojcem itp.
Ile kosztuje sprawa o zmianę kontaktów z dzieckiem?

Opłata sądowa od sprawy o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem wynosi 100 zł (stan na 2023 r.)

W sprawie może zajść konieczność przeprowadzenie przez Sąd wywiadu kuratora w związku z czym przeważnie zaliczkę na taki dowód musi uiścić wnioskodawca koszt: poniżej 100 do 200 zł. Jeśli sprawa będzie wymagała dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (co to za instytucja i czym się zajmuje dowiesz się tutaj) koszty sprawy wzrosną od kilkuset złotych nawet do 1000 zł

Ile kosztuje adwokat w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Koszty adwokata są zróżnicowane. Zawsze jak w każdej sprawie zależą od indywidualnego przypadku gdyż każda sprawa jest inna i ma swoją specyfikę. Taniej wyniesie prowadzenie sprawy przez adwokata gdy istnieje wstępne porozumienie między klientem a drugim rodzicem co do kontaktów z dzieckiem, a inne w sprawie która z uwagi na stopień konfliktu może potrwać nawet kilka lat.

Chcesz się dowiedzieć ile kosztować Cię będzie adwokat Rzeszów zmianę kontaktów z dzieckiem? Nie wiesz od czego zacząć taką sprawę skontaktuj się z nami. Zadzwoń lub napisz odpowiemy na każde pytanie!

Przebieg sprawy o zmianę kontaktów z dzieckiem

Sąd zasadniczo proceduje podobnie jak przy sprawie o ustalenie kontaktów. Wyznacza rozprawę na której przesłuchuje strony, przeprowadza dowody (w tym np. wywiad kuratora opinię OZSS) ustala, czy kontakty poszerzone są właściwe dla dobra dziecka, a następnie orzeka o zmianie kontaktów w drodze postanowienia.

Ile czeka się na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Sprawy tego typu wymagają przeprowadzenia rozprawy, przesłuchania rodziców i często innych dowodów. W zależności do stopnia konfliktu miedzy rodzicami sprawa może trwać krótko kilka miesięcy do kilku lat. Dlatego w tego typu sprawach bardzo ważny jest wniosek o zabezpieczenie kontaktów złożony we wniosku o ustalenie kontaktów

Szybkość z jaką ustalają kontakty sądy zależy od poszczególnego sądu i obłożenia tego sądu sprawami.

Chcesz zmienić kontakty z dzieckiem? Poszerzyć je? Jako matka nie zgadzasz się na zmianę kontaktów, noclegi dziecka u ojca? Zadzwoń lub napisz do Kancelarii pomożemy.

Opieka naprzemienna

Z tematyką kontaktów z dzieckiem związana jest też kwestia opieki naprzemiennej lub pieczy naprzemiennej. W żadnym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdziemy pojęcia pieczy naprzemiennej ani jej prawniczej definicji. Jest to instytucja prawna która – jak dotychczas – nie jest uregulowana przepisami prawa

Co to jest opieka naprzemienna?

polega ona na  pełnieniu przez rodziców opieki nad dzieckiem naprzemiennie w równych okresach. Dziecko na zmianę przebywa przez dłuższy okres czasu u jednego rodzica. Przykładowo 2 tygodnie dziecko przebywa u ojca, a pozostałe 2 tygodnie miesiąca u matki.

Czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka?

Wielu psychologów twierdzi, że opieka naprzemienna jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dziecka przy rozstaniu rodziców. Możliwość zbudowania takiej samej więzi emocjonalnej z mamą oraz tatą wpływa na lepszą kondycję psychiczną malca oraz zapewnia mu większe poczucie bezpieczeństwa.

Jak ustanowić opiekę naprzemienną?

Przy zgodzie obojga rodziców na opiekę naprzemienną wprowadzić ją można w drodze porozumienia rodzicielskiego bądź innego rodzaju ugody. Możliwe jest też jej wprowadzenia przez ugodę zawartą przed mediatorem. W przypadku braku porozumienia między rodzicami opiekę naprzemienną orzec może sąd.

Kiedy sąd może orzec opiekę naprzemienną?

Sąd orzeka taki sposób opieki nad dzieckiem w wyroku rozwodowym jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka lub w innym postępowaniu na podstawie wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Alimenty przy opiece naprzemiennej?

Opieka naprzemienna nie wyłącza konieczności alimentacji dziecka. Przy opiece naprzemiennej są zatem alimenty, ale mogą one być uregulowane inaczej niż w „zwykłej” opiece z uwagi na specyfikę tego rodzaju opieki.  Możliwe zatem, że obowiązek alimentacyjny może wtedy obciążać np. oboje rodziców po połowie. Skoro bowiem np. 2 tygodnie dziecko jest u jednego rodzica 2 tygodnie u drugiego przyjąć należy, że obowiązek dostarczenia środków utrzymanie dziecku powinny być rozłożony po równo.

Co potrzeba do ustanowienia opieki naprzemiennej?

Z mojego doświadczenia jak też z bogatego orzecznictwa sądów wynika, że warunkiem ustanowienia opieki naprzemiennej przez sąd jest brak większego konfliktu pomiędzy małżonkami i ich pełna zgoda co do takiego sposobu opieki nad dzieckiem. Jeśli strony są silnie skonfliktowane nie współdziałając ze sobą w kwestiach związanych z dzieckiem trudno uznać, że będą współdziałać w taki sposób aby opieka naprzemienna „działała”

Również sprzeciw jednego rodzica wobec takiego sposobu opieki nad dzieckiem w praktyce orzeczniczej przemawia za brakiem zgody sądu na taki sposób uregulowania opieki.

Wady i zalety opieki naprzemiennej

Zalety opieki naprzemiennej:

 • indywidualny kontakt z każdym z rodziców,
 • większa swoboda w kontaktach z rodzicami i innymi członkami rodziny,
 • możliwość budowania równych relacji z obojgiem rodziców

Wady opieki naprzemiennej:

 • brak stabilizacji dla młodszych dzieci,
 • problemy natury logistycznej,
 • koszty związane z przystosowaniem przez oboje rodziców pokoju dziecka, zapewnieniu mu u każdego z rodziców rzeczy osobistych.

Powyższe zestawienie pochodzi ze strony: https://poradnikpracownika.pl/-opieka-naprzemienna-nad-dzieckiem-co-to-takiego-i-w-jakich-sytuacjach-moze-byc-stosowana

Egzekucja kontaktów

Egzekucja kontaktów jest sposobem na przymuszenie przez Sąd drugiego z rodziców do prawidłowego wykonywania kontaktów i respektowania orzeczenia sądu bądź prawomocnej ugody lub innego porozumienia co do sposobu kontaktów z dzieckiem.

Przykład: mimo ugody sądowej z mocy której ojciec ma prawo odbierać dziecko w każdą środę tygodnia w godzinach 17:00 i obowiązek odwozić je do miejsca zamieszkania o godzinie 19:00 – matka dziecka nie respektuje tej ugody nie nie pozwala na kontakty ojca z dzieckiem

Warto podkreślić, że uregulowane kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo ale też obowiązek rodzica. W ramach egzekucji kontaktów można domagać się od nierespektującego ich rodzica spełniania obowiązku kontaktów.

Przykład:  w sytuacji gdy ojciec dziecka mimo obowiązku kontaktów z dzieckiem w każdą środę tygodnie nie odbiera dziecka można domagać się egzekucji sądowej jego obowiązku.

Jak przebiega egzekucja kontaktów?

Procedura sądowa – bowiem tylko sąd może dokonać egzekucji kontaktów – jest dwu etapowa.

 1. Pierwszy etap zagrożenie ukaraniem przez sąd obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej na wypadek nie realizowania kontaktów.
 2. Drugi etap to ukaranie osoby nie respektującej ustalonych kontaktów obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej ustalonej w kroku pierwszym
Zagrożenie ukaraniem grzywną

Na wniosek osoby domagającej się egzekucji kontaktów sąd rozpocznie procedurę egzekucji kontaktów. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu do którego należy dołączyć orzeczenie będące podstawą kontaktów, można też wskazać proponowaną wysokość ewentualnej grzywny.

Sąd przeprowadza rozprawę na której wysłuchuje strony i ich racje. Następnie po stwierdzeniu, że kontakty są zagrożone wydanie postanowienie, gdzie „grozi” osobie nie respektującej kontaktów nakazem zapłaty kwoty pieniężnej (np. 500 zł) za każdy przypadek nie respektowania kontaktów.

Nakazanie zapłaty grzywny

Osoba która posiada prawomocne orzeczenie o zagrożeniu zapłatą kary pieniężnej wobec osoby naruszającej kontakty może w przypadku gdyby krok pierwszy nie doprowadził do skutecznego wykonywania kontaktów złożyć wniosek do sądu o nałożenie kary pieniężnej za brak respektowania kontaktów.

W takim przypadku sąd przeprowadza postępowania stwierdza ile było naruszeń kontaktów oraz nakłada obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej określonej w kroku pierwszym na osobę która uniemożliwia czy utrudnia kontakty.

Przykład: wobec rodzica który zabrania drugiemu kontaktu z dzieckiem zapadło postanowienie o zagrożeniu nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 500 zł za każde naruszenie kontaktów. Rodzic ten w ciągu miesiąca 4 razy uniemożliwił kontakty – sąd nałoży obowiązek zapłaty w kwocie 2000 zł

Czy sąd może zmusić do kontaktów z dzieckiem?

Obowiązujące przepisy dają sądowi możliwość wpływania na rodzica który nie wywiązuje się z kontaktów z dzieckiem, co oznacza, że można wymusić na nim prawidłowy przebieg wizyt. Warunkiem jest posiadania orzeczenia sądu określającego obowiązek kontaktów z dzieckiem oraz wystąpienie do sądu o egzekucję kontaktów.

Co robić gdy dziecko nie chce kontaktów z ojcem czy matką?

Jeśli kontakty rodzica z dzieckiem są ustalone  (np. w ugodzie sądowej, wyroku rozwodowym itp.) a do takich kontaktów nie dochodzi ponieważ nie chce tego dziecko zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2022 r. nie można ukarać drugiego rodzica zapłatą kwoty pieniężnej.

Stąd też w obecnym porządku prawnym wola dziecka co do kontaktów z rodzicem ma wpływ na egzekucję kontaktów.

Sprawy o kontakty z dzieckiem w Kancelarii prowadzą:

Adwokat Marcin Szmigiel - adwokat Rzeszów

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

Artykuły
O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!