W aktualnym stanie prawnym (lipiec 2023r.) skazany za przestępstwo z art 178a wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie ma możliwości zwrócenia się do Sądu o uchylenie tego zakazu po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony. Możliwość taka jest wprost wyłączona w przepisach kodeksu karnego (art. 84 § 2 kodeksu karnego). Nie jest możliwe odzyskanie prawa jazdy w ten sposób.

Przykład: skazany za jazdę pod wpływem alkoholu wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, składa wniosek do sądu po 1,5 roku zakazu, aby sad uchylił mu ten zakaz, wskazując, że minęła połowa okresu wykonywania tego środka. Sąd odmawia uchylenia, albowiem zgodnie z przepisami prawa takie uchylenie jest niedopuszczalne.

Jak można odzyskać wcześniej prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Jedyne rozwiązanie aby odzyskanie prawa jazdy wcześniej po upływie co najmniej połowy zakazu to uzyskanie zgody sądu na kierowanie pojazdem wyposażonym w blokadę antyalkoholową.

Co to jest alkoblokada?

Blokada alkoholowa w samochodzie to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika samochodu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu ma więcej niż 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada alkoholowa często potocznie nazywana jest również alkoblokadą. Założenie alkoblokady i zgoda sądu na jazdę pojazdem w nim wyposażonym umożliwia wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy.

Jak działa blokada alkoholowa?

Kierowca musi przed uruchomieniem silnika dmuchnąć w urządzenie, które zmierzy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. Jeżeli kierowca będzie trzeźwy to będzie mógł jeździć autem z tą blokadą Jeśli blokada alkoholowa w aucie wykryje niepożądaną dawkę alkoholu, blokada uniemożliwi uruchomienie silnika i jazdę pojazdem.

Jak uzyskać zgodę sądu na alkoblokadę?

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przepis ten zatem stawia wymagania jakie muszą być spełnione łącznie, aby sąd wyraził zgodę na kierowanie pojazdem mechanicznym z założoną alkoblokadą. Zgoda sądu pozwala na odzyskanie prawa jazdy przed upływem pełnego okresu na jaki orzeczono zakaz.

Te wymogi to:

  1. zakaz prowadzenia pojazdu był wykonywany co najmniej połowę czasu na jaki go orzeczono,
  2. postawa sprawcy, warunki istniejące po stronie sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego przemawiają za tym, że jazda alkoblokadą nie zagraża innym uczestnikom ruchu

W celu uzyskania zgody sądu niezbędne jest złożenie wniosku o wyrażenie zgody na jazdę z alkoblokadą do sądu który wydał wyrok orzekając zakaz prowadzenia pojazdów. Konkretnie do wydziału wykonawczego tego sądu. Zgoda sądu na jazdę pojazdem wyposażonym w alkoblokadę oraz jej montaż umożliwia wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy.

Postępowanie sądu w sprawie alkoblokady

Sąd o zgodzie na jazdę z alkoblokadą orzeka po wysłuchaniu osoby która złożyła wniosek. Sąd bada też czy dana osoba daje swoistą gwarancję, że mimo przywrócenia jej uprawnień osoba ta będzie przestrzegać porządku prawnego. Sąd orzeka postanowieniem na który służy zażalenie.

Czy jeśli uzyskam zgodę sądu na jazdę z alkoblokadą muszę zdawać prawo jazdy?

Tak. Z praktyki i doświadczeń moich klientów wynika, że w przypadku zakazu orzeczonego na okres dłuższy jak rok, pomimo zgody sądu na jazdę alkoblokadą urzędy stoją na stanowisku, że osoba taka musi ponownie zdać prawo jazdy przed odzyskaniem uprawnień. Musi też spełnić dalsze obowiązki takie jak przejście testów psychologicznych i badań lekarskich; w tym prób wątrobowych. Jest to jednak jedyna możliwość odzyskanie prawa jazdy wcześniej jak po upływie całego okresu na jaki ten środek karny orzeczono.

Uchylenie zgody na jazdę z alkoblokadą

Zgodnie z art. 182a §3 kodeksu karnego wykonawczego jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w alkoblokadę.

Jak długo trzeba jeździć z alkoblokadą?

W przypadku zgody sądu na jazdę z alkoblokadą oraz zamontowania takiego urządzenia, zakaz prowadzenia pojazdów trwa nadal. Kierujący musi jeździć z alkoblokadą do końca trwania zakazu pomimo że odzyskanie prawa jazdy nastąpiło wcześniej.

Przykładowo jeśli sprawca który ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów przykładowo na 3 lata, uzyska zgodę sądu na jazdę z alkoblokadą po upływie 1,5 roku zakazu, dalsze 1,5 roku tego zakazu musi jeździć z alkoblokadą. Zakaz zostanie uznany za wykonany po upłynięciu 3 letniego okresu na jaki został orzeczony.

Ile kosztuje blokada alkoholowa?

Warto zauważyć, że blokady alkoholowej nie musimy kupować. Na rynku są firmy które oferują jej wynajem na określony czas. Rozwiązanie takie może się okazać korzystniejsze, gdyż po upływie zakazu i odzyskanie prawa jazdy takie urządzenie będzie nam zbędne. Koszt zakupu blokady alkoholowej według danych internetowych to koszt rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w zależności od rodzaju urządzenia. Tutaj znajdziesz link do przykładowych ofert blokady alkoholowej.

Ważne! Pamiętaj, że sprawa sądowa o wyrażenie zgody na jazdę z zamontowaną alkoblokadą, to sprawa w której w głównej mierze należy przekonać sąd, że zasługujemy na taką zgodę. Użycie dobrych argumentów, wyeksponowanie we wniosku korzystnych okoliczności, a także właściwa postawa przed sądem znacząco pomaga w odzyskanie prawa jazdy. Skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii w odzyskanie prawa jazdy skontaktuj się z nami teraz.

 
Kliknij aby ocenić
Udostępnij wpis:
Adwokat Marcin Szmigiel
Adwokat Marcin Szmigiel
Artykuły: 7
Zadzwoń do mnie!