Ojcostwo – ustalenie i zaprzeczenie

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Ojcostwo ustalenie przed Sądem

Ojcostwo jego ustalenia i zaprzeczenie z tego artykułu dowiesz się odnośnie tego typu spraw, które prowadzi Kancelaria. W przypadku gdy ojciec nie uznaje dziecka, nie zachodzi domniemanie ojcostwa, bądź matka dziecka nie potwierdzi ojcostwa danej osoby jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa dziecka.

Sądowego ustalenia ojcostwa może domagać się domniemany ojciec dziecka, matka dziecka, oraz dziecko. Matka ani domniemany ojciec mają na to czas do czasu aż dziecko będzie pełnoletnie. Dziecko może domagać się ustalenie ojcostwa nawet będąc pełnoletnim. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Jeżeli matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

Warto podkreślić, że jeśli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Sprawa o ustalenie ojcostwa rozpoczyna się od złożenia w sądzie pozwu o ustalenie ojcostwa. Pozew taki powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego oraz zawierać opis okoliczności potwierdzających domniemane ojcostwo, a także dowody które uzasadniają żądanie ojcostwa. Każda sprawa jest indywidualna trudno zatem przedstawić konkrety wzór jak winien wyglądać pozew o ustalenie ojcostwa. Potrzebujesz pozwu? Porady w jego sporządzeniu skontaktuj się z Kancelarią.

Właściwym sądem w sprawie o ustalenie ojcostwa jest sąd rodzinny. Sprawa może zostać również poddana mediacji. Więcej o mediacji dowiesz się tutaj. Kancelaria reprezentuje też klientów przed mediatorami w sprawach o ojcostwo zaprzeczenie i ustalenie adwokat.

Ile kosztuje ustalenie ojcostwa?

Sprawa nie podlega opłatom sądowym – nie trzeba opłacać pozwu (stan na 2023 r.) Testy prywatne DNA które warto wykonać kosztują w przedziale od 800 – 2000 zł. Do tego dochodzą koszty adwokata jeśli chcesz by prowadził sprawę. Chcesz wiedzieć ile kosztuje obsługa sprawy o ojcostwo ustalenie i zaprzeczenie adwokat? Zadzwoń do nas – każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej wyceny.

Ile trwa sprawa o ustalanie ojcostwa?

Szybkość prowadzenia tego typu sprawy zależy od sądu w którym jest ona rozpoznawana. Sprawami zajmuje się wydział rodzinny sądu rejonowego. Ustalenie ojcostwa w sądzie w Rzeszowie trwa od roku do półtora (stan na 2023 r.) w czas trwania wliczone jest przeprowadzenie rozprawy na którą czeka się ok roku jak też przeprowadzenie dowodów na ustalenie ojcostwa.

Jak udowodnić ojcostwo? Dowody na ojcostwo

Strona która chce udowodnienia ojcostwa powinna przedstawić dowody na ojcostwo domniemanego ojca. Dowodami mogą być zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron oraz inne środki dowodowe, np. grupowe badanie krwi, badania DNA, badania antropologiczne, taśmy dźwiękowe, zapisy utrwalające obrazy, fotokopie, płyty itp.

Najczęściej w praktyce przeprowadzany jest dowód z badania DNA który strona wykonuje samodzielnie przed rozpoczęciem sprawy w jednym prywatnych laboratoriów (więcej tutaj https://www.testdna.pl/). A następnie wynik takiego badania wraz z innymi dowodowymi przedkładany jest w sądzie. Cena prywatnego badania na ojcostwo jest zróżnicowana wacha się od 800 zł do nawet 2000 zł w zależności od laboratorium.

Jeżeli chodzi o samo badanie to odbywa się ono bardzo szybko i bezboleśnie. Do badania pobierane są wymazy z policzka od wszystkich osób uczestniczących w badaniu (wymagana jest obecność domniemanego ojca, dziecka oraz matki). Na wynik badania czeka się zaledwie kilka dni. Pełny raport dostępny jest zazwyczaj w ciągu 3 do 5 dni roboczych od momentu doręczenia próbek do laboratorium.

W przypadku gdy druga strona procesu zaprzecza wynikowi prywatnego badania DNA przedłożonego przez stronę, takie badanie wykonuje laboratorium na zlecenie sądu prowadzącego sprawę.

Alimenty oraz koszty ciąży i połogu przy ustaleniu ojcostwa

Zgodnie z art. 143 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Wynika stąd, że wraz z dochodzeniem ojcostwa przed sądem matka może dochodzić:

 • nadanie dziecku nazwiska;
 • ustalanie miejsca stałego pobytu dziecka;
 • ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej (np. jej ograniczenie/pozbawienie);
 • zasądzenie alimentów na rzecz dziecka;
 • sfinansowania wydatków związanych z ciążą i porodem;
 • sfinansowania w odpowiedniej części innych koniecznych wydatków albo szczególnych strat majątkowych poniesionych przez matkę wskutek ciąży lub porodu;
 • zabezpieczenie powództwa na czas procesu
 • od czego zależy wysokość alimentów dowiesz się tutaj

Wyrok ustalający ojcostwo

Wyroki sądu związane z pochodzeniem dziecka mają moc wsteczną tzn. mężczyzna ustalony jako ojciec dziecka, jest nim od chwili urodzenia dziecka, nie zaś od chwili wyroku ustalającego wspomniane ojcostwo.

Zaprzeczenie ojcostwa

W życiu jak to w życiu zdarzają się sytuacje, w których żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż. Nowonarodzone dziecko nie pochodzi więc biologicznie od męża. Co należy zrobić w sytuacji, gdy mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka?

Niezbędne jest wówczas wszczęcie sądowej sprawy o zaprzeczenie ojcostwa męża matki.

Termin na zaprzeczenie ojcostwa

Ustawa ogranicza możliwość wystąpienia z takim powództwem w czasie. Terminy są zróżnicowane dla każdego z podmiotu i wynoszą:

 • mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności;
 • matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności;
 • dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności;
 • prokurator co do zasady w każdym czasie może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa;


Warto pamiętać, że pełnoletność dziecka bądź śmierć dziecka lub rodzica co do zasady nie stanowi przeszkody w wytoczeniu powództwa i ustaleniu stanu cywilnego dziecka zgodnie z prawdą biologiczną.

Możliwe jest więc zaprzeczenie ojcostwa po latach bądź po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

W takiej sytuacji należy wszcząć postępowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa męża matki. Potocznie mowa o unieważnienie ojcostwa. Natomiast powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka, dziecko oraz mąż matki. Zaprzeczenie ojcostwa dotyczy wyłącznie małżonków.

Domniemanie ojcostwa męża matki

Warto podkreślić, że polskie prawo rodzinne ustanawia domniemanie ojcostwa męża matki. Zgodnie za art. 62 krio Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

W praktyce mówimy tutaj np. o sytuacji gdy strony prowadzą długoletnie postępowanie rozwodowe a w czasie jego trwania żona zachodzi w ciąże z innym mężczyzną niebędącym jej mężem. Zgodnie z prawem pomimo toczącego się rozwodu – prawnie ojcem dziecka będzie mąż matki

Przebieg sprawy o zaprzeczenie ojcostwa

Unieważnienia ojcostwa opiera się na przepisie z art. 67 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Mówimy tutaj o wykazanie dowodem biologicznym, najczęściej za pomocą badań DNA że dana osoba nie jest ojcem dziecka.

Ile trwa zaprzeczenie ojcostwa?

Szybkość prowadzenia tego typu sprawy zależy od sądu w którym jest ona rozpoznawana. Sprawami zajmuje się wydział rodzinny sądu rejonowego. Orientacyjnie można powiedzieć, że zaprzeczenie ojcostwa w sądzie w Rzeszowie trwa od roku do półtora (stan na 2023 r.) w czas trwania wliczone jest przeprowadzenie rozprawy na którą czeka się ok roku jak też przeprowadzenie dowodów na ustalenie ojcostwa.

Czy można połączyć sprawę o rozwód ze sprawą o ustalenie ojcostwa?

Nie można połączyć sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i sprawy o rozwód do wspólnego rozpoznania przez sąd. Te dwie sprawy toczą się bowiem przed innymi sądami. Rozwód rozpoznawany jest przez sąd okręgowy a zaprzeczenie ojcostwa przez sąd rejonowy. Można natomiast prowadzić skutecznie sprawę o zaprzeczenie ojcostwa przed wszczęciem sprawy o rozwód, w jej trakcie lub już po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Ile kosztuje zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawa nie podlega opłatom sądowym – nie trzeba opłacać pozwu (stan na 2023 r.) Testy prywatne DNA które warto wykonać kosztują w przedziale od 800 – 2000 zł. Do tego dochodzą koszty adwokata jeśli chcesz by prowadził sprawę. Chcesz wiedzieć ile kosztuje obsługa sprawy o ojcostwo ustalenie i zaprzeczenie adwokat? Zadzwoń do nas – każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej wyceny.

Co daje skuteczne zaprzeczenie ojcostwa?

Wyrok zaprzeczający ojcostwo powoduje, że ustają prawa i obowiązki ojca wobec dziecka a dziecka wobec ojca. Płacone dotychczas alimenty na dziecko nie podlegają jednak zwrotowi. Matka, która otrzymała świadczenia i zasiłki np. rodzinne, becikowe, świadczenie wychowawcze 500+ nie musi ich zwracać.

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że ojcostwo ustalić można w ten sposób, że ojciec dziecka złoży przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Mowa tutaj jest o sytuacji gdzie matka dziecka nie jest w związku małżeńskim z jego ojcem, a dziecko pochodzi ze związku poza małżeńskiego.

Jeśli zatem okaże się, że takie uznanie ojcostwa przed Urzędem Stanu Cywilnego doprowadziło do sytuacji gdy ojcem dziecka nie jest jego biologiczny ojciec w celu podważenie ojcostwa należy wszcząć sprawę o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka.

ojcostwo ustalenie zaprzeczenie adwokat

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Sprawa wszczynana jest w oparciu o pozew z którym wstąpić mogą: domniemany ojciec dziecka, dziecko oraz matka.

Termin na uznanie bezskuteczności ojcostwa

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

Matka ma taki sam termin na wystąpienie z tego typu powództwem jak ojciec.

Dziecko może wystąpić po osiągnięciu pełnoletności w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Sprawę może wytoczyć również prokurator którego nie wiążą żadne kodeksowe terminy przewidziane w tego typu sprawie dla ojca, matki czy dziecka.

Niedopuszczalność uznania bezskuteczności ojcostwa

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania.

Jak „cofnąć uznanie ojcostwa”?

Powód czyli osoba wszczynające tego typu sprawę ma obowiązek wykazania, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. W procesie fakt błędnego uznania dziecka można i trzeba udowodnić za pomocą wszelkich środków dowodowych, w szczególności dowodu z badań DNA. Natomiast sad nie może rozstrzygnąć rozstrzygnąć wyłącznie na podstawie uznania powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. Konieczna jest zatem rozprawa która odbywa się niezależnie od stawiennictwa na niej stron.

Ile kosztuje sprawa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Podlega ona opłacie sądowej w kwocie 200 zł (stan na 2023 r.) Testy prywatne DNA które warto wykonać przed wszczęciem sprawy kosztują w przedziale od 800 – 2000 zł. Do tego dochodzą koszty adwokata jeśli chcesz by prowadził sprawę.

Chcesz wiedzieć ile kosztuje obsługa adwokat sprawy o ojcostwo ustalenie i zaprzeczenie adwokat? Zadzwoń do mnie! – każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej wyceny.

Skutki wyroku ustalającego bezskuteczności uznania ojcostwa

Prawomocne orzeczenie ustalające bezskuteczność uznania ojcostwa wywołuje takie same skutki jak zaprzeczenie ojcostwa W konsekwencji więc wyrok ustalający bezskuteczność uznania skutkuje ustaniem stosunku prawnego rodzicielstwa między uznającym a dzieckiem. Oznacza to w szczególności, że ustaje władza rodzicielska uznającego w stosunku do dziecka. Ustanie władzy rodzicielskiej następuje ze skutkiem ex tunc, z chwilą uprawomocnienia się wyroku ustalającego bezskuteczność uznania ojcostwa. Z tą samą chwilą wygasa również obowiązek alimentacyjny ojca wobec dziecka co do którego ojciec jak stwierdził sąd złożył on bezskuteczne oświadczenie, że jest jego ojcem.

Potrzebujesz pomocy adwokata dla siebie, albo osoby bliskiej? Chcesz się starać ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa dziecka? Skontaktuj się ze mną kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?