Podział majątku po rozwodzie

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Podział majątku po rozwodzie to skomplikowana materia uwzględniająca wiele czynników. Z tego wpisu poznasz odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tematyką podziału majątku.

Co to jest wspólność majątkowa małżeńska?

Po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa stosunek współwłasności majątkowej małżeńskiej, chyba, że strony postanowią inaczej. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W trakcie trwania wspólności nie można dokonywać zarówno podziału, jak i podziału jakichkolwiek przedmiotów wchodzących w skład tego majątku.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które zarówno mąż, jak i żona nabyli w trakcie małżeństwa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym będą to: :

 • wynagrodzenia za pracę każdego małżonka
 • dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka
 • dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków

Do majątku wspólnego małżonków natomiast NIE wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym tzw. majątek osobisty małżonka tj. m.in.:

 • majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił
 • przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. jego odzież, biżuteria, przedmioty związane z jego hobby.
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo dożywocia
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nagrody za osobiste osiągnięcia
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

Kiedy można podzielić majątek małżonków?

Warunkiem podziału majątku małżonków jest wcześniejsze zniesienie istniejącego pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Dopiero po zniesieniu wspólności można rozpocząć sprawę o podział majątku lub zawrzeć w tym celu określoną ugodę.

Wyjątkiem od tej zasady jest podział majątku dokonywany w wyroku rozwodowym. Jeśli w trakcie sprawy rozwodowej sąd zdecyduje się na dokonanie podziału majątku, zarówno zniesienie wspólności małżeńskiej jak i faktyczny podział majątku następuje w jednym momencie – z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Wspólność majątkową małżeńską znosi się poprzez: rozwód, separację, ustanowienie przez strony wspólnie i zgodnie rozdzielności majątkowej, oraz wyrok sądu znoszący wspólność majątkową małżeńską.

Na czym polega podział majątku?

Sprawa o podział majatku  polega na uregulowaniu kwestii związanych z ustaniem wspólnego majątku stron; w szczególności na przyznaniu określonych składników tego majątku poszczególnym małżonkom na wyłączną własność oraz na ich wzajemnym rozliczeniu finansowym, tak aby stron nie wiązały już żadne sprawy majątkowe.

Jak podzielić wspólny majątek małżonków?

Istnieje tutaj kilka możliwości, tj.:

 1. w drodze umowy (konieczność zgody obu stron):
  1. w formie aktu notarialnego u notariusza, zawsze jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość;
  2. w formie pisemnej, jeśli w skład majątku nie wchodzi nieruchomość, lecz ruchomości np. samochody, wyposażenie domu itp.;
  3. u mediatora – kliknij tu po listę stałych mediatorów
 2. w drodze postępowania sądowego o podział majątku przez sądem rejonowym – praktycznie jedyne rozwiązanie w braku porozumienia,
 3. na zgodny wniosek małżonków w postępowaniu o rozwód – nie zawsze sąd zdecyduje się dokonać takiego podziału, odsyłając strony do odrębnego procesu

Jak zacząć sprawę o podział majątku?

Zdecydowanie polecam przed rozpoczęciem podział majatku  konsultację w Kancelarii. Sprawy tego typu, w których ważą się losy majątku Klienta są dość trudne do zrozumienia bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia i wymagają współpracy z Adwokatem. 

Zdecydowanie zalecamy wcześniejsza konsultację zanim rozpocznie się sprawę o podział majątku.

Podział majątku przed sądem

Sprawę podziału majątku  po rozwodzie przed sądem wszczyna się na wniosek jednego z małżonków. Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy. Wniosek podlega opłacie. We wniosku należy zawrzeć składniki wchodzące w skład majątku wspólnego oraz ich wartość, a nadto warto podać proponowany sposób podziału. Oczywiście pismo powinno zawierać dowody oraz żądania jakie mamy w tejże sprawie, a także prawidłowe oznaczenie stron. Konieczne jest też spełnienie wymogów jakie przepisy przewidują dla pism składanych do sądu.

Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie przed sądem?

Sprawa o podział majątku po rozwodzie podlega opłacie w kwocie 1.000 zł. Jest to opłata sądowa od tego wniosku. W przypadku gdy wniosek zawiera plan zgodnego podziału majątku opłata wynosi 300 zł (stan na 2023 r.) Należy pamiętać, że koszty te mogą w toku sprawy wzrosnąć w zależności od tego jak bardzo strony będą skonfliktowane i jak dużo rzeczy będzie pomiędzy nimi spornych. Np. przy sporze co do tego ile kosztuje wchodzący w skład majątku dom, konieczna może być jego wycena. Taka wycena przez rzeczoznawcę majątkowego to koszt od 4.000 zł i więcej w zależności od sądu. W toku sprawy może być konieczne przedłożenie dokumentów urzędowych np. wypisy czy wyrysy z rejestrów gruntów co również stanowi dodatkowy koszt (100 – 200 zł). Również może okazać się, że sprawa wymaga udziału geodety powołanego przez sąd, taka zaliczka na biegłego również kosztować może ok kilka tysięcy złotych.

Jeśli w skład majątku nie wchodzi żadna nieruchomość koszt ten jest zazwyczaj znacząco niższy.

Podsumowując koszt prowadzenia sądowej sprawy o podział majątku bez wynagrodzenia adwokata to koszt rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Wyceń koszty prowadzenia Twojej sprawy o podział majątku? Zobacz ile będzie ona kosztować. Skontaktuj się z nami kliknij tu

Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Koszt adwokacki będzie niższy gdy w skład majątku nie wchodzi nieruchomość. Natomiast gdy mamy do czynienia z rozbudowanym majątkiem i licznymi nieruchomościami wchodzącymi do majątku wspólnego oraz wysoce sporną sprawą koszt ten z oczywistych powodów będzie znacząco wyższy.

Kancelaria wycenia sprawy indywidualnie dla każdego klienta, wycena jest bezpłatna.

W Kancelarii przyjęliśmy elastyczne rozwiązania umożliwiające każdemu klientowi zlecenie nam prowadzenia sprawy o podział majątku. Staramy się móc pomóc każdemu klientowi niezależnie od jego możliwości majątkowych! Dlatego skontaktuj się z nami już teraz kliknij tu

Ile trwa sądowa sprawa o podział majątku?

Podział majątku przed sądem to typ spraw które trwają zdecydowanie długo. Wszystko zależy jak daleko sięga konflikt stron. Jeśli w sprawie sporne jest większość okoliczności np. skład majątku, jego wartość, komu mają przypaść poszczególne składniki itp. – taka sprawa potrafi trwać przed sądem nawet kilka lat. Czas trwania takiej sprawy zależy również od tego do jakiego sądu sprawa ma trafić. Są sądy które mają mniejsze obłożenie sprawami, ale są takie które są przeciążone (zwykle w miastach wojewódzkich)

Zwykle z moich doświadczeń podział majątku bez nieruchomości (dom, działki, mieszkanie itp.) i spór dotyczy tylko co komu ma przypaść z tego majątku trwa w pierwszej instancji ok 1,5 roku. Łącznie z ewentualna apelacją do 3 lat.  Natomiast sprawa gdzie wchodzi w skład kilka nieruchomości oraz istnieje duży spór pomiędzy stronami to czas od 3 lat i dłużej.

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?