adwokat pomoc skazanym

Pomoc skazanym - adwokat Rzeszów

Odroczenie wykonania kary

Skazanie wyrokiem karnym na karę pozbawienia wolności łączy się z obowiązkiem odbycia tej kary w zakładzie karnym. Nie zawsze jednak skazany będzie zmuszony od razu po wyroku trafić za kratki. Prawo przewiduje bowiem instytucję odroczenia wykonania kary.

Jaką karę można odroczyć?

Można odroczyć karę pozbawienia wolności oraz karę ograniczenia wolności. Odroczyć można tylko karę której skazany nie zaczął wykonywać.

Co daje odroczenie kary?

Na czas odroczenia skazany nie będzie miał obowiązku odbywać kary w zakładzie karnym. Odroczenie kary jednak nie powoduje, że obowiązek odsiadki w zakładzie karnym „zniknie” w dalszym ciągu skazany będzie obowiązany wykonać karę tak przewiduje kodeks karny wykonawczy.

Kiedy sąd odroczy karę pozbawienia wolności?

Wyróżniamy dwie podstawy w oparciu o które sąd orzeka o odroczeniu wykonania kary.

Podstawa pierwsza – obowiązkowe odroczenie

Sąd obowiązkowo odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Wówczas sąd odracza ją do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W razie stwierdzenia zaistnienia takiej choroby, co najcześciej sąd ustala w oparciu o opinię właściwego biegłego dochodzi do obowiązkowego odroczenia wykonania kary do czasu „wyleczenia” choroby.

Podstawa druga – fakultatywne odroczenie

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Ile razy można odraczać karę pozbawienia wolności?

Kodeks karny wykonawczy przewiduje, że odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Jakie są obowiązki przy odroczeniu kary pozbawienia wolności?

Poza oczywistym obowiązkiem przestrzegania porządku prawnego (nie popełniania przestępstw) odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Jak odroczyć karę pozbawienia wolności?

Niezbędne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego który wydał wyrok w sprawie w pierwszej instancji. We wniosku należy wskazać podstawy w oparciu o które skazany domaga się udzielenie odroczenia wykonania kary, chociażby dołączając dokumentację medyczną (dla wykazania podstawy obligatoryjnej) czy dowodów dokumentujących jego trudną sytuację rodzinną (podstawa fakultatywna.

Sąd udziela odroczenia po przysłuchaniu skazanego i przeprowadzenia w tym celu posiedzenia sądowego, w drodze postanowienie. Na odmowę udzielenia odroczenie wykonania kary przysługuje skazanemu zażalenie.

Warunkowe zawieszenie kary która wcześniej była odroczona

Jeżeli wymierzona kara nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności, w razie gdy skazanemu sąd udzielił odroczenia na okres przynajmniej 1 roku, na podstawie art. 152 § 1 kodeks karny wykonawczy. Sąd na wniosek skazanego lub kuratora sądowego może orzec o warunkowym zawieszeniu jej wykonania. Zauważyć trzeba, że – tak jak przy odroczeniu na podstawie art. 151 k.k.w. – sąd nie ma jednak takiego obowiązku. Wniosek o zawieszenie kary także składa się do sądu, który orzekał w I instancji, i podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Czy możliwe jest wykupienie się od kary więzienia?

Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują możliwości „wykupienia się” od bezwzględnej kary pozbawienia wolności (czyli nie zawieszonej kary pozbawienia wolności). W takim przypadku należy podjąć zupełnie inne kroki.

Szukasz prawnika do odroczenie wykonania kary? Uważasz, że z powodu choroby bądź sytuacji rodzinnej nie możesz trafić do zakładu karnego? Skontaktuj się z Kancelarią już teraz – kliknij tutaj

Przerwa w karze pozbawienia wolności

W przypadku gdy skazany rozpoczął wykonywanie kary pozbawienia wolności Sąd penitencjarny którym jest Sąd Okręgowy może udzielić mu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na określony czas.

Na czym polega przerwa w karze pozbawienia wolności?

W przypadku gdy sąd penitencjarny orzeknie przerwę w wykonaniu kary – skazany opuszcza zakład karny, wychodzi na wolność na czas określony w orzeczeniu sądu.

Kiedy sąd orzeka przerwę w karze pozbawienia wolności?

Sąd Penitencjarny udzieli przerwy– obligatoryjnie – w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

Natomiast sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste

Kto może złożyć wniosek o przerwę w karze?

Wniosek o udzielenie przerwy może m.in. złożyć sam skazany, jego obrońca, ale również prokurator, kurator zawodowy, czy administracja zakładu karnego

Jaki sąd rozpoznaje wniosek o przerwę w karze?

Sprawy o przerwę rozpoznaje sąd penitencjarny którym jest sąd okręgowy. Właściwym sądem jest sąd okręgu którego znajduje się zakład karny w którym skazany został osadzony

Jak ubiegać się o przerwę w karze?

Należy złożyć wniosek do sądu penitencjarnego, który podlega opłacie w kwocie 60 zł (stan na 2023 r. Wniosek należy umotywować wskazując na przyczynę uzasadniającą udzieloną przerwę.

Sąd orzeka o udzieleniu bądź odmowie udzielenia przerwy po wysłuchaniu skazanego, na posiedzeniu z udziałem prokuratora oraz przedstawiciela zakładu karnego w którym osadzony jest skazany. W tego typu sprawach sąd posiłkuje się opinią zakładu karnego o skazanym jak też wnioskami z przeprowadzonego wywiadu kuratora w miejscu zamieszkania skazanego. Na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy służy zażalenie.

Dozór elektroniczny

Ofertę obsługi spraw o dozór elektroniczny znajdziesz tutaj

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest jedną z form odbycia kary pozbawienia wolności. Skazany który ma zgodę sądu na odbycie kary w tym systemie nie trafia do zakładu karnego, a karę odbywa w miejscu zamieszkania. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu (dom, mieszkanie) ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w orzeczeniu sądu, oraz w wyraźnie określonym celu np. wykonywania pracy.

Skazany jest monitorowany za pomocą urządzenia w postaci nadajnika który przez okres wskazany w orzeczeniu sądu musi być w zasięgu odbiornika. Więcej o technicznych aspektach dozoru, jak wygląda nadajnik itp. dowiesz się klikając tutaj

Jaką karę można odbyć w systemie dozoru elektronicznego?

Obecnie wymiar kary jaką można odbyć w systemie dozoru elektronicznego to kara pozbawienia wolności orzeczona na nie więcej jak 1 rok i 6 miesięcy. Dodatkowo skazany nie może być tzw. multirecydywistą.

Kiedy można starać się o dozór elektroniczny?

Wniosek o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można składać przed osadzeniem w zakładzie karnym, jak też już po osadzeniu zakładzie karnym i rozpoczęciu wykonywania kary. Warunkiem jest aby orzeczona wyrokiem kara nie przekraczała 1 roku i 6 miesięcy.

Kiedy sąd udziela zgody na dozór elektroniczny?

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a skazany nie jest tzw. multirecydywistą

 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę

 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Wniosek o wyrażenie zgody jest obligatoryjnym elementem sprawy o udzielenie zgody na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek taki powinien zawierać harmonogram określający w jakich godzinach skazany będzie mógł opuścić miejsce zamieszkania w celu np. udania się do pracy, praktyk religijnych itp.

We wniosku należy też podać swoje miejsce stałego pobytu, przedłożyć zgodę domowników na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego oraz informację, czy spełnione są warunki techniczne niezbędne do odbycia tejże kary w miejscu zamieszkania skazanego.

Czym są warunki techniczne niezbędne do uzyskania dozoru elektronicznego?

Ogólnie chodzi tutaj o posiadanie w miejscu zamieszkania dostępu do internetu tak aby możliwe było monitorowanie skazanego w zakresie wywiązywania się przez niego z harmonogramu dozoru.

Jak wygląda procedura uzyskania zgody sądu na dozór elektroniczny?

O udzieleniu lub odmowie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego orzeka Sąd Penitencjarny, którym jest sąd okręgowy. Sprawa jest wszczynana na wniosek który może złożyć skazany, jego obrońca lub inne podmioty (m.in. prokurator)

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin, w szczególności w celu:

Sąd udziela zgody lub odmawia zgody po przeprowadzeniu posiedzenia z udziałem skazanego oraz prokuratora. Zwykle sąd przeprowadza też wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania skazanego. Sąd orzeka w formie postanowienia.

Sąd penitencjarny określa w postanowieniu o udzieleniu zgody na dozór elektroniczny przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin, w szczególności w celu: pracy, praktyk religijnych, zrobienia niezbędnych zakupów, kontaktu z obrońcą, utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami,

Na odmowę zgody na udzielenie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Jakie są obowiązki skazanego podczas dozoru elektronicznego?

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek:

 • nieprzerwanie nosić nadajnik,

 • dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku,

 • oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną,

 • udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie,

 • udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora.

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 • pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie,

 • odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego,

 • umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator,

Czy dozór elektroniczny może być odwołany?

Tak. Sąd Penitencjarny może odwołać zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jest kilka podstaw w oparciu o które sąd może odwołać zgodę na dozór np. m.in.:  gdy skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku

Czy po zakończeniu dozoru kara jest wykonana?

Tak. Karę w systemie dozoru elektronicznego uznaje się za wykonaną z dniem zakończenia wykonywania tego dozoru, chyba że uchylono zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Potrzebujesz adwokata do uzyskania dozoru elektronicznego? Chcesz złożyć wniosek o dozór? Adwokat dozór elektroniczny Zadzwoń teraz do Nas pomożemy!

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Zgodnie z kodeksem karnym skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, sposób jego życia przed popełnieniem oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadniają przypuszczenie, iż sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, i mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte.

Na czym polega warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Polega ono na zwolnieniu skazanego z więzienia w celu odbycia reszty kary na wolności. Czas pozostały do końca kary jest wówczas uważany za czas próby.

Kiedy sąd może dać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe zwolnienie może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez skazanego co najmniej:

 • połowy kary, jeżeli odbywa ją po raz pierwszy,

 • dwóch trzecich kary, jeżeli skazany jest recydywistą

Szczególne warunki dotyczą skazanych na najsurowsze wyroku i tak np. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Czy sąd może ograniczyć warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Tak. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

Przykładowo sąd może orzec, że skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po 5 latach, a nie czterech.

Czym jest okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu?

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż rok ani dłuższy niż 5 lat; jeżeli skazanym jest młodociany, okres ten nie może upłynąć przed ukończeniem przez niego 21 roku życia.

Uznanie kary za wykonaną przy warunkowym zwolnieniu?

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Czy sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Tak. Sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Orzeka wówczas w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Potrzebujesz pomocy adwokata dla siebie, albo osoby bliskiej? Chcesz się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie? Skontaktuj się z nami kliknij tutaj

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 9 § 4 k.k.w. złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd właściwy do rozpoznania wniosku, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej.

Kiedy można wstrzymać wyrok pozbawienia wolności?

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd na wniosek skazanego może wstrzymać wykonanie kary. Zawsze sąd będzie rozpatrywał to indywidualnie. Najczęściej sąd będzie zgadzał się na wstrzymanie wykonania kary gdy jej wykonanie pociągnie dla skazanego nieodwracalne i niepowetowane skutki.

Jak w praktyce wygląda wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?

Najczęściej wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku, stanowi część wniosku o dozór elektroniczny, albo o odroczenie wykonania kary. Sąd wówczas, przed wydaniem orzeczenia co do dozoru lub odroczenia wstrzymuje na czas do wydania orzeczenia wykonanie kary.

Wyrok łączny

Jeśli sprawca został skazany wyrokami kilku sądów istnieje możliwość wydania przez sąd tzw. wyroku łącznego.

Po co robi się wyrok łączny?

Wyrok łączny ma na celu takie połączenie kilku wyroków aby skazany w konsekwencji otrzymał karę która będzie niższa od obu tych kar liczonych oddzielnie.

Na czym polega wyrok łączny?

sąd łączy zarówno kary bezwzględnego pozbawienia wolności, jak i kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny.

Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak:

 • 810 stawek dziennych grzywny,

 • 2 lat ograniczenia wolności,

 • 20 lat pozbawienia wolności;

Kto może złożyć wniosek o wyrok łączny?

Wyrok łączny sąd może wydać z urzędu oraz na wniosek skazanego lub prokuratora. Wniosek taki może też złożyć obrońca skazanego

Kiedy sąd wyda wyrok łączny – w postępowaniu penitencjarnym?

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze
i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wynika stąd, że sąd bierze pod uwagę postawę skazanego w trakcie odbywania kary, jego stosunek do popełnionych przestępstw, a w szczególności treść opinii o skazanym uzyskaną z zakładu karnego.

Jak uzyskać wyrok łączny?

W celu uzyskania wyroku łącznego niezbędne jest złożenie wniosku do sądu o wydanie wyroku łącznego. Procedura wyroku łącznego jest dość skomplikowana, wymaga wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw.

Wniosek składa się do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Jeśli szukasz adwokata do sprawy wydania wyroku łącznego, potrzebujesz pomocy prawnej przy procedurze jego wydania – skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Rozłożenie grzywny na raty

Grzywna orzeczona wyrokiem karnym objęta wyrokiem może być rozłożona na raty.

Kiedy można rozłożyć grzywnę na raty?

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

Na ile rat można rozłożyć grzywnę?

Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 rok zatem maksymalny okres rat na jakie można rozłożyć grzywnę to 12 rat.

Czy można starać się o umorzenie grzywny?

Tak. Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości.

Gdzie złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty?

Wniosek taki składa się do sądu I-ej instancji który orzekł grzywnę. Warto we wniosku wskazać na ile rat chcemy aby grzywna została rozłożona. Sąd orzeka o rozłożeniu grzywny na raty w drodze postanowienia na które służy zażalenie.

Co się stanie jeśli nie zapłacę grzywny?

W przypadku nie uiszczenia grzywny orzeczonej wyrokiem sądu, sąd ten może zastosować tzw. zastępczą karę pozbawienia wolności. Mówiąc najogólniej sąd zamienia grzywnę na więzienie.

Zamieniając grzywnę na zastępczą karę pozbawienia wolności Sąd przyjmuje, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwie stawki dzienne grzywny.

Pomoc adwokat rzeszow, prowadzą w kancelarii:

Adwokat Marcin Szmigiel - adwokat Rzeszów

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

Artykuły
O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!