handcuffs 1

Sprawy karne - Adwokat

Zatrzymanie

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Policja ma również prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Policja zatrzymuje osobę również na polecenie prokuratora gdy:

 • podejrzany będąc wezwanym celem przedstawienia mu zarzutów albo ich zmiany nie stawia się na wezwanie,

 • jeżeli osoba podejrzana nie stawia się na wezwanie w celu poddania się oględzinom lub badaniom ciała, w tym badaniom psychologicznym i psychiatrycznym;

 • jeśli osoba jak wyżej w sposób bezprawny utrudnia postępowania

Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Osoba zatrzymana ma pewne prawa w tym prawo do pomocy adwokata. Niezwłocznie po dokonaniu zatrzymania należy umożliwić osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa nawiązanie kontaktu z obrońcą oraz rozmowę z nimJest to o tyle ważne, że często na tym etapie postępowania przeprowadzane są czynności które mogą mieć wpływ na dalszy los danej osoby.

Pozostałe prawa zatrzymanego to m.in.:

 • prawo do informacji za co została zatrzymana

 • prawo do informacji za jakie przestępstwo zostaje zatrzymana

 • prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza

 • dostęp do pierwszej pomocy medycznej

 • prawo do bycia wysłuchanym

 • prawo do złożenia zażalenie na zatrzymanie

Jak się odwołać od zatrzymania?

Prawo do złożenia zażalenie od zatrzymanie jest istotnym prawem osoby zatrzymanej. Sąd bada zasadność, legalność oraz prawidłowość zatrzymania. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego, lecz składa się je do organu, który dokonał zatrzymania (art. 246 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni i liczy się od chwili zatrzymania (art. 460 k.p.k.). Warto skorzystać z pomocy adwokata przy składaniu zażalenie na zatrzymanie. Gwarantuje to rzetelną ocenę zatrzymania przez Sąd. Kancelaria specjalizuje się w prawo karne adwokat rzeszow.

Ile trwa zatrzymanie?

Zgodnie z art. 248 kodeksu postępowania karnego, zatrzymanego należy zwolnić natychmiast po ustaniu przyczyny zatrzymania, a w każdym razie w ciągu 48 godzin, pod warunkiem, że nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd na podjęcie takiej decyzji ma jedynie 24 godziny.

Niewydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu skutkuje koniecznością natychmiastowego zwolnienia. Zatrzymanego należy zwolnić również w każdym wypadku na polecenie sądu lub prokuratora. Nie można go również ponownie zatrzymać na podstawie tych samych faktów i dowodów. Łącznie zatrzymanie może trwać nie dłużej jak 72 godziny.

Jesteś bliskim osoby zatrzymanej? Szukasz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług kancelarii. Obrona w sprawach prawo karne adwokat rzeszow to ścisła specjalizacja kancelarii kliknij tutaj

Podejrzany

Podejrzanym jest w  postępowaniu karnym osoba wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 313 § 1 k.p.k.) albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Podejrzanym jest osoba której zarzuca się popełnienie przestępstwa.

Jakie prawa ma podejrzany?

Polskie prawo przewiduje szereg uprawnień podejrzanego, poniżej wskażę najważniejsze:

 • prawo do skorzystania z pomocy obrońcy,

 • prawo do żądania przez podejrzanego by przy jego przesłuchaniu był obecny obrońca 

 • prawo do składania wyjaśnień, także na piśmie,

 • prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania przyczyn odmowy

 • prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza

 • prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia,

 • prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii.

 • prawo do zapoznania się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed jego zakończeniem w trakcie tych czynności podejrzanemu może towarzyszyć obrońca

Czy warto mieć adwokata jako podejrzany?

Ponieważ przesłuchanie podczas którego stawiany jest zarzut osobie podejrzanej jest bardzo ważnym momentem w sprawie karnej gdyż to co podejrzany powie, jak wytłumaczy swoje zachowanie przyzna się bądź nie do zarzucanego czynu jest bardzo istotny – warto skorzystać z pomocy Kancelarii w prawo karne adwokat rzeszow i nie uczestniczyć samodzielnie bez obrońcy w takim przesłuchaniu. Potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami kliknij tutaj

Tymczasowe aresztowanie

Kliknij tutaj po informacje odnośnie tymczasowego aresztowania.

Oskarżony

Oskarżonym jest osoba wobec której skierowano do sądu akt oskarżenia a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Sprawa karna osoby oskarżonego trafia do sądu, który przeprowadza proces karny, celem ustalenia czy ponosi ona odpowiedzialność za zarzucane jej przestępstwo i wydania wyroku skazującego, uniewinniającego bądź w inny sposób zakończenia postępowania.

Oskarżony ma szereg praw procesowych i może, a nawet powinien podjąć obronę celem obrony swoich prawy przed sądem.

Kilka z praw oskarżonego to:

 • prawo do pomocy ze strony obrońcy i kontaktu z nim

 • prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień przed sądem,

 • prawo dostępu do akt sprawy,

 • prawo do żądania przeprowadzenia dowodów przez sąd

Jesteś oskarżony o przestępstwo? Skorzystaj z pomocy obrońców z naszej Kancelarii. Dzięki doświadczeniu w tego typu sprawach pomagamy bronić się przed sądem w szeregu spraw z zakresu prawo karne adwokat rzeszow.

Skontaktuj się z nami już teraz – kliknij tutaj – pomożemy!

Pokrzywdzony

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Nie tylko osoba fizyczna jest pokrzywdzonym, bo może nim być np. spółka prawa handlowego, czy też uczelnia wyższa.

Zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa

Pokrzywdzony ma prawo do inicjowania postępowania karnego. Nie rzadko zdarza się przecież, że to właśnie w wyniku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa dochodzi do wszczęcia postępowania karnego.

Zawiadomienie takie może być sporządzone pisemnie w postaci dokumentu przesłanego do właściwej jednostki Policji, czy Prokuratury lub też ustnie do protokołu podczas przesłuchania przed tym organem.

Tutaj znajdziesz wykaz jednostek prokuratury które zajmują się sprawami przestępstw.

Pomoc Kancelarii pokrzywdzonym – na czym polega?

Kancelaria w ramach prawo karne pomaga pokrzywdzonym:

 • sporządzając i wnoszą zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,

 • uczestnicząc składaniu przez pokrzywdzonego ustnego zawiadomienia jw.

 • reprezentowania pokrzywdzonego w toku sprawy karnej,

 • analizy sprawy karnej pokrzywdzonego,

 • sporządzania zażaleń, na odmowę wszczęcia śledztwa lub dochodzenia

 • sporządzanie zażaleń na umorzenie śledztwa lub dochodzenia,

 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia,

 • reprezentowanie na etapie sądowym pokrzywdzonego jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego

Jesteś pokrzywdzonym przestępstwem? Nie wiesz co robić? Chcesz doprowadzić do skazania osoby która popełniła przestępstwo na Twoją szkodę?

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w reprezentowaniu pokrzywdzonych! Skontaktuj się z nami kliknij tutaj.

Obwiniony

Kancelaria oferuje również obronę obwinionych w sprawach dotyczących wykroczeń. Jeśli wniesiono przeciw Tobie wniosek o ukaranie do sądu – skontaktuj się z nami! Pomożemy w obronie Twoich praw.

Obwiniony a oskarżony – czym się różni?

Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie dotyczącej wykroczenia. Oskarżonym natomiast osoba co do której wniesiono akt oskarżenia do sądu (lub wniosek o dobrowolne poddanie się karze albo warunkowe umorzenie postępowania). Zatem różnica polega na tym, że obwiniony odpowiada za wykroczenie (w zasadzie kary są mniej surowe) a oskarżony za przestępstwo (kara może być surowa).

Jak Kancelaria pomaga obwinionym?

Zapewniamy:

 • obronę praw obwinionego w toku sprawy przed sądem,

 • sporządzanie wniosków i pism w toku sprawy,

 • obecność na rozprawach sądowych z klientem,

 • sporządzanie apelacji i innych pism w toku sprawy,

 • reprezentacja w toku postępowania odwoławczego – apelacyjnego

 • doradztwo prawne, pomoc w obronie interesów w toku sprawy

Dobrowolne poddanie karze

Dobrowolne poddanie się karze jest jedną z form zakończenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko danej osobie. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to forma dogadania się z prokuratorem na określoną karę.

Czy można dogadać się z prokuratorem?

Tak. Dobrowolne poddanie się karze oraz warunkowe umorzenie postępowania są formami porozumienia z Prokuratorem na określony sposób zakończenia sprawy karnej.

Czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Oczywiście zależy to od okoliczności sprawy. Najlepszym pomysłem jest zapytać adwokatów z naszej Kancelarii, gdzie po analizie sprawy jesteśmy w stanie doradzić klientowi czy wyrazić zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze nie jest sprecyzowany w przepisach procedury karnej. Taki wniosek może być zawarty w protokole przesłuchania, przedstawiony podejrzanemu przez Prokuratora ustanie, albo złożony w ramach pisma przez obrońcę. Wniosek taki powinien wskazywać na karę jaką proponujemy, ewentualnie też środki karne w rodzaju naprawienia szkody itp. Na etapie postępowania przygotowawczego wniosek taki należy złożyć oskarżycielowi publicznemu, na etapie sądowym taki wniosek składa się do sądu ustnie bądź pisemnie.

Termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Termin złożenia wniosku został ograniczony do momentu zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na pierwszej rozprawie głównej

Czy można wycofać się z dobrowolnego poddania się karze?

Tak. Do czasu wydania wyroku zgoda oskarżonego na dobrowolne poddanie się karze może być cofnięta, wówczas sprawa się toczy normalnie tj. sąd przeprowadza dowody i wydaje wyrok wg oceny sędziowskiej nie sugerując się proponowaną karą z wniosku.

„Wycofanie się” z dobrowolnego poddania się karze po wydaniu wyroku, w ramach apelacji jest bardzo utrudnione. Dlatego też decyzja o zgodzie na takie zakończenie postępowania powinna być dobrze przemyślana.

Jakie są korzyści i wady dobrowolnego poddania się karze?

Zalety:

 • wiemy jaka będzie kara. Jeśli mamy uzgodnioną karę z prokuratorem zwyczajowo sąd ją akceptuje i taką karą kończy się postępowanie sądowe, albowiem sąd wymierza uzgodnioną karę w wyroku.

 • mamy wpływ na wysokość kary. Bez wniosku o DPK nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki wyrok może wydać sąd,

 • szybkie zakończenie sprawy. Sąd uwzględniając taki wniosek kończy sprawę w zasadzie na pierwszej rozprawie

Wady

 • bez konsultacji z obrońcą nie wiadomo czy kara zaproponowana przez prokuratora nie jest za surowa. Często klienci podejmują decyzję o zgodzie na wniosek składany przez Policję pod wpływem obawy czy emocji, co potem powodować może negatywne konsekwencje. Sprawdź czy to rozwiazanie dla Ciebie? Kliknij tu

 • wpis do rejestru karnego i skazanie za przestępstwo. Skazanie w ramach dobrowolnego podania się karze ujawnia się w Krajowym Rejestrze Karnym, a skazany uznawany jest za karanego.

 • wnioskowi może sprzeciwić się pokrzywdzony – który przez to zablokuje dobrowolne podanie się karze

 • trudności z odwołaniem się od kary w ramach dobrowolnego poddania się karze. Apelacja od takiego wyroku posiada ograniczenia co do zarzutów jakie można w niej zawrzeć, co utrudnia jej skuteczne złożenie.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w obronie podejrzanych, oskarżonych, obwinionych jak i  reprezentowaniu pokrzywdzonych Skontaktuj się z nami kliknij tutaj.