testament

Sprawy spadkowe Adwokat

Stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest sposobem uregulowania formalności związanych z śmiercią spadkodawcy. Postępowanie to prowadzi do wydania dokumentu w postaci postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia stwierdzającego kto jest spadkobiercą. Bliżej tutaj zajmę się przedstawieniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku które toczą się przed sądem.

Jakie są sposoby nabycia spadku?

Spadek można nabyć na podstawie testamentu lub na podstawie ustawy tj. dziedziczenia ustawowego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Kiedy należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Przepisy prawa nie przewidują aby odbyło się to w określonym czasie. W praktyce spotykam się z potrzebą klienta stwierdzenia nabycia spadku po kilku miesiącach od śmierci a nawet po kilkunastu latach. Nie ma tutaj reguły. Natomiast sam sąd nie może wydać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wcześniej jak po 6 miesiącach do śmierci spadkodawcy. Warto tutaj zauważyć , że czym innym jest bowiem termin 6 miesięczny na oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a czym innym jego nabycie.

Wniosek o stwierdzenia nabycia spadku

Sprawa rozpoczyna się na wniosek składany z reguły przez osoby zainteresowane nabyciem spadku. Mogą być nimi spadkobiercy ustawowi, jak też spadkobiercy testamentowi. Wniosek składa się do sądu spadku którym jest z reguły sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć oryginał testamentu jeśli został sporządzony.

Jakie dokumenty potrzebne są do stwierdzenia nabycia spadku?

Na pewno będzie niezbędny oryginał aktu zgonu spadkobiercy oraz testament jeśli został sporządzony. Dodatkowo mogą być potrzebne odpisy aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci itp.

Ile kosztuje stwierdzenie nabycia spadku?

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł oraz wpisowi do rejestru spadków w kwocie 5 zł.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak zwykle przy wycenie usług adwokackich wysokość wynagrodzenia adwokata jest uzależniona od stopnia skomplikowania oraz długości trwania sprawy. Inaczej będzie kosztować sprawa gdzie nabywamy spadek w wyniku testamentu notarialnego i pozostali spadkobiercy, o ile są, nie podważają testamentu a inaczej sprawa np. nabycia spadku w skład którego wchodzi mieszkanie na podstawie testamentu ustnego, lub też sprawa gdzie pozostali spadkobiercy podważają testament odręczny. Chcesz się przekonać ile kosztuje adwokat stwierdzenie nabycia spadku? Zadzwoń teraz!

Jak przebiega procedura nabycia spadku?

Sąd przeprowadza rozprawę na której odbiera zapewnienie spadkowe i przeprowadza dowody w razie konieczności. Co ważne sąd w sprawie spadkowej ma obowiązek zadbać o uczestnictwo wszystkie osoby które mogą być potencjalnymi spadkobiercami, zatem nie wystarczy samo uczestnictwo osoby na której rzecz sporządzono testament. Sąd ma obowiązek ustalić stanowisko pozostałych osób nawet jeśli mieszkają w Stanach Zjednoczonych czy np. w Australii.

Czy sąd przesyła z urzędu postanowienie po zakończeniu sprawy?

Nie. Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony. Wniosek taki może być złożony osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale Informacje/Wzory i formularze.

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Potrzebujesz pomocy w stwierdzeniu nabycia spadku? Masz pytania odnośnie sprawy sądowej? Szukasz pomocy adwokata w sprawie spadkowej skontaktuj się z nami kliknij tutaj

Podważenie testamentu

Prawo przewiduje kilka rodzajów testamentów. Są to m.in. testament własnoręczny (sporządzony np. na kartce A4 odręcznie przez spadkodawcę) testament notarialny (sporządzany przez notariusza) testament ustny (sporządzany w obecności minimum 3 świadków). Ważny testament stanowi podstawę do stwierdzenia nabycia spadku co w konsekwencji prowadzić może do nabycia majątku spadkowego.

Przykład: spadkodawca umiera sporządza ważny odręczny testament na kartce A4 w którym cały majątek w postaci mieszkania zapisuje wnukowi. Wnuk w wyniku sprawy o stwierdzenia nabycia spadku dziedziczy po dziadku mieszkanie

W przypadku gdy istnieją uzasadnione podstawy do zaprzeczeniu ważności testamentu sporządzonego przez spadkodawcę np. spadkodawca z uwagi na chorobę nie mógł z dostatecznym rozeznaniem sporządzić testamentu Kancelaria pomaga prowadzić sprawy o podważenie lub mówiąc bardziej prawniczo stwierdzenie nieważności testamentu.

Jak podważyć testament?

Podważenie testamentu możliwe jest wyłącznie w toku postępowania sądowego. Zatem tylko sąd może uznać, że sporządzony testament jest nieważny. Takie żądanie może być złożone w toku już toczącej się sprawy np. o stwierdzenia nabycia spadku albo o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Artykuł 945 §1 kodeksu cywilnego wskazuje, że podważenie testamentu ze względu na jego wadę prawną będzie dozwolone jeśli testator sporządził testament: 

  • pod wpływem groźby

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli

  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu o tej treści

W celu skutecznego podważenia testamentu niezbędne jest wykazanie za pomocą dowodów które przeprowadza sąd np. opinii biegłego neurologa, zeznań członków rodziny, że zaszła jedna z przyczyn wymieniona w powyższym przepisie.

Do kiedy można podważyć testament?

Artykuł 945 §2 kodeksu cywilnego wskazuje, że na nieważność testamentu (z powyższych przyczyn) można się powołać przed upływem trzech lat. 

Wspomniany, trzyletni termin jest naliczany od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu. Ponadto obok trzyletniego terminu, obowiązuje też termin wynoszący 10 lat od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Zatem w sprawie podważanie testamentu trzeba działać szybko, aby nie doszło do upływu terminu jaki prawo przewiduje do zakwestionowania testamentu.

Czy łatwo podważyć testament?

Sprawy o podważenie testamentu wymagają wiedzy i doświadczenia w tego typu sprawach. Często bywają czasochłonne i skomplikowane. Niezbędne jest skuteczne wskazanie podstawy prawnej w oparciu o którą podważamy testament. Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenia licznych dowodów w tym z zeznań świadków czy opinii biegłego lekarza. Wysoki stopień konfliktu pomiędzy stronami w tych sprawa również wymaga doświadczenia na sali sądowej i strzeżenia interesów klienta.

Niegodność dziedziczenia

Stosownie do art. 929 kc uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie

Pojęcie te często są mylnie interpretowane przez klientów. Niegodność dziedziczenia to stwierdzenie przez sąd, że zaistniała ściśle określona sytuacja która powoduje, że osoba uznana za niegodną dziedziczenia nie dziedziczy po spadkobiercy. Przeprowadza się je już po śmierci spadkodawcy i w toku postępowania sądowego. Wydziedziczenie jest to natomiast oświadczenie spadkodawcy zawarte w testamencie, pozbawiające określoną osobę prawa do zachowku.

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia wymienione są w wyczerpujący sposób w art. 928 § 1 kc, z którego wynika, iż spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,

  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,

  • podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Kiedy można wszcząć sprawę o niegodność dziedziczenia?

Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku

Na czym polega uznanie za niegodnego dziedziczenia?

Sprawę o uznanie danej osoby za niegodną dziedziczenia można złożyć jako odrębną sprawę lub podnieść taki zarzut w toku sprawy o stwierdzenia nabycia spadku.

Dział spadku

Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku przez sąd w przypadku gdy mamy do czynienia z kilkoma spadkobiercami powstaje pomiędzy nimi wspólność. Zasadniczo nie dochodzi wtedy do sytuacji gdy dana osoba otrzymuje np. mieszkanie, natomiast mamy kilku spadkobierców których udziały w spadku wynoszą np. po 1/4. Prawo przewiduje możliwość rozwiązania tej sytuacji poprzez dokonanie tzw. działu spadku.

Jak zrobić podział spadku?

Podział spadku można zrobić u notariusza oraz przed sądem. Przed notariuszem zrobić można dział spadku gdy interesy wszystkich spadkobierców są zgodne. Np. 4 spadkobierców każdy udziałem po 1/4 w spadku decydują, że spadek nabędzie jeden z nich i spłaci pozostałych. W braku zgody konieczne jest złożenie sprawy w sądzie.

Podział spadku przed sądem

Sprawa o podział spadku przed sądem rozpoczyna się od złożenia wniosku o dział spadku do sądu.

Wniosek taki musi wskazywać wszystkich spadkobierców oraz może, a w zasadzie powinien zawierać proponowany przez wnioskodawcę sposób działu spadku. Wniosek taki składa się do sądu spadku którym jest sąd rejonowy właściwy jest tzw. sąd spadku tj. sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić,sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Sąd przeprowadza rozprawę, przeprowadza dowody i orzeka postanowieniem o dziale spadku.

Kto może złożyć wniosek o sądowy dział spadku?

Osobą, która może złożyć wniosek  jest każdy ze współspadkobierców. Może to też być, nabywca udziału w spadku, jak też wierzyciel spadkobiercy, jeśli dokonał zajęcia praw spadkowych swojego dłużnika w drodze egzekucji.

Jaki jest termin na podział spadku?

Z wnioskiem o dokonanie sądowego działu spadku można wystąpić w dowolnym terminie – w tym przypadku nie występuje jakikolwiek okres przedawnienia. Podobnie z działem spadku u notariusza, również nie ma określonego terminu. Jeśli chcesz dokonać podziału spadku u notariusza kliknij tutaj.

Ile kosztuje sprawa o dział spadku przed Sądem?

Sprawa o dział spadku podlega opłacie stałej 1000 zł (stan na 2023 r.) a jeśli zawiera zgodny plan działu spadku opłata wynosi 200 zł (stan na 2023 r.) W sprawie należy liczyć się, że jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość konieczne będzie przedłożenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów jak też dokumentacji z ksiąg wieczystych (kwoty od 150 do 250 zł).

W przypadku potrzeby podziału gruntu, sporu co do wyceny wartości spadku konieczne może być opłacenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego (kilka tysięcy złotych) jak też przeprowadzenie opinii geodety (kilka tysięcy złotych).

Łączna wysokość opłat zależy od stopnia skomplikowania sprawy jej charakteru ilości i wartości składników wchodzących w skład spadku

Ile kosztuje adwokat w sprawie o dział spadku?

Każda sprawa o dział spadku jest inna. Skoro konieczny jest podział sądowy trzeba założyć, że nie ma zgody pozostałych spadkobierców co powoduje, że sprawa może wymagać wielu dowodów i być czasochłonna. Zatem koszt adwokata zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Chcesz poznać ile będzie kosztować Cię usługa naszej Kancelarii? Skontaktuj się z nami wycenimy bezpłatnie naszą usługę w sprawie o dział spadku! Kliknij tutaj

W jaki sposób można podzielić spadek?

Zgodnie z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek.

Spadek można podzielić w ten sposób, że przykładowo:

przypadnie on jednej osobie w całości, która to osoba spłaci pozostałych spadkobierców (o ile sobie takiej spłaty każdy z nich życzy)

poszczególne składniki spadku przypadną określonym osobom z lub bez obowiązku spłaty pozostałych,

nastąpi sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład spadku i podział uzyskanej z tego tytułu kwoty pomiędzy spadkobierców

Nie są to wszystkie możliwe sposoby podziału spadku. W ramach konkretnej sprawy mogą być jeszcze inne opcje. Nie wiesz jak podzielić spadek? Zadzwoń lub napisz do Kancelarii – pomożemy!

Zachowek

Spadkodawca może w testamencie przekazać cały spadek osobom spoza kręgu jego bliskich, może bowiem sporządzać w sposób swobodny swoim majątkiem. Wcale nie rzadko dochodzi do sytuacji gdy w wyniku dziedziczenia testamentowego spadek nabywa osoba która nie jest mężem, żoną czy dzieckiem zmarłego. Zabezpieczeniu interesów majątkowych osób które będąc osobą bliską zmarłego spadkodawcy nie otrzymały „nic” w ramach spadku służy instytucja zachowku.

Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek przysługuje co do zasady osobom, które są spadkobiercami ustawowymi zmarłego. Nie dotyczy to jednak wszystkich uprawnionych. Polskie przepisy przewidują, że zachowek mogą otrzymać jedynie zstępni (np. dzieci, wnuki), małżonka oraz rodzice zmarłego.

Od kogo żądać zachowku?

Zachowku dochodzi się od spadkobiercy który otrzymał spadek. Zachowku dochodzi się poprzez żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Jak dochodzić zachowku?

Zachowku dochodzi się poprzez zgłoszenie żądania zapłaty do spadkobiercy który nabył spadek. W przypadku gdy osoba ta nie zdecyduje się na zapłatę zachowku, bądź odmawia zapłaty zachowku w całości niezbędne jest wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę zachowku.

Ile wynosi zachowek?

Wysokość zachowku zależy od osoby uprawnionej do zachowku oraz jej sytuacji materialnej. Co do zasady uprawnionemu przysługuje zachowek w wysokości połowy udziału, jaki otrzymałby na mocy przepisów prawa, gdyby testament nie został sporządzony. Jeśli jednak mamy do czynienia z osobą małoletnią (poniżej 18 roku życia) lub z osobą niezdolną do pracy wysokość zachowku kształtuje się na poziomie 2/3 udziału spadkowego ustawowego uprawnionego.

W sprawie o zachowek ważna jest też tzw. masa spadkowa tj. zbiór wszystkich praw o obowiązków jakie przysługiwały spadkodawcy w momencie śmierci. To co wlicza się do masy spadkowej ma znaczenie dla obliczania zachowku. Prawo przewiduje to pewne wyłącznie gdyż do masy spadkowej nie zalicza się np. m.in. drobnych darowizn oraz darowizn dokonanych więcej niż 10 lat od śmierci spadkodawcy

Ile jest czasu na dochodzenie zapłaty zachowku?

Roszczenie o zapłatę zachowku co do zasady przedawnia się z upływem 5 lat od daty otwarcia testamentu, otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy)

Postępowanie sądowe o zapłatę zachowku

Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie w sądzie pozwu o zapłatę zachowku oraz wskazanie wysokości żądanej kwoty jakiej zapłaty się domagamy.

Ile kosztuje sprawa sądowa o zapłatę zachowku?

Pozew podlega opłacie sądowej uzależnionej od wysokości tzw. przedmiotu sporu, czyli dla uproszczenia wysokość opłaty zależy od kwoty jakiej domagamy się z tytułu zachowku.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o zapłatę zachowku?

Tak jak i winnych sprawach wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o zachowek wynika ze stopnia skomplikowania sprawy, jej potencjalnego czasu trwania oraz potencjalnego nakładu pracy adwokata. Chcesz wiedzieć ile adwokat będzie kosztować w Twojej sprawie? Zapraszamy na darmową wycenę Kliknij tutaj

Jak długo trwa sprawa o zasądzenie zachowku?

Wszystko zależy od tego co wchodzi w skład masy spadkowej, czy jest spór ile poszczególne składniki spadku są warte, czy jest zgoda co do zapłaty zachowku a problem z ustaleniem jego wysokości itp. Zasadniczo sprawa o zachowek potrafi trwać od roku do kilku lat. Chcesz wiedzieć ile będzie trwać Twoja sprawa o zasądzenie zachowku? Zadzwoń do Kancelarii!

Odwołanie darowizny

Sprawy o odwołanie darowizny nie należą sensu stricte do zakresu spraw dotyczących prawa spadkowego. Klienci jednak łącza tego typu sprawy pojęciem spraw majątkowych związanych ze sprawami dotyczącymi spraw spadkowych. W praktyce często bowiem elementem darowizn jest przyznanie prawa dożywotniego mieszkania.

Czy można odwołać darowiznę?

Prawo zezwala na odwołanie darowizny ale tylko z ważnego powodu przewidzianego przepisami prawa. Przepisy kodeksu cywilnego wyróżniają odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej oraz odwołanie darowizny już wykonanej.

Odwołanie darowizny przed jej wykonaniem

Zgodnie z art. 896 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Darowizna nie wykonana to taka darowizna której darczyńca jeszcze nie spełnił. Przykład: darczyńca zamierzał obdarować wnuka kwotą 10 tys złotych ale nie przekazał mu jeszcze tej sumy.

Jeśli jego stan majątkowy uległ znaczącemu pogorszeniu po zawarciu umowy darowizny a przed je jej wykonaniem taką darowiznę można odwołać. Warunkiem jest aby pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy miało miejsce po zawarciu umowy darowizny, a nie wcześniej. Darczyńca nie może odwołać darowizny w sytuacji gdy już w chwili zawierania darowizny miał trudną sytuację materialną.

Odwołanie darowizny po jej wykonaniu

Darowiznę po jej wykonaniu można odwołać, tylko w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Jest to jednak możliwe tylko po dokonaniu darowizny, natomiast przed jej dokonaniem nie będzie mógł być to powód do jej cofnięcia. Przepis art. 898 k.c. stanowi, że darczyńca może odwołać darowiznę nawet wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Przepisy prawa nie wskazują na definicję rażącej niewdzięczności. W praktyce orzeczniczej sądów przyjmuje się, że: „niewdzięczność jako przeciwieństwo wdzięczności, oznacza postępowanie nie liczące się z odczuciami, potrzebami i dobrem darczyńcy, które może mu przyczynić negatywnych odczuć i obiektywnych szkód.” (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 marca 2021 r., sygn. I ACa 606/20). Mogą tutaj w grę wchodzić takie sytuację jak: popełnienie przez obdarowanego na szkodę darczyńcy przestępstwa, rażące niedopełnianie obowiązków rodzinnych, pozostawienie bez pomocy w chorobie lub innej życiowej sytuacji.

Jak wygląda procedura odwołania darowizny?

Procedura odwołania darowizny jest dość skomplikowana i wymaga przeprowadzenia procesu sądowego. W procesie należy wykazać popełnienie przez obdarowanego rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. Odbywa się to przy pomocy dowodów które należy powołać przed sądem np. świadkowie, dokumenty itp.

Ile kosztuje adwokat odwołanie darowizny?

Tak jak i winnych sprawach wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o odwołanie darowizny wynika ze stopnia skomplikowania sprawy, jej potencjalnego czasu trwania oraz potencjalnego nakładu pracy adwokata. Chcesz wiedzieć ile adwokat będzie kosztować w Twojej sprawie?