Tymczasowe aresztowanie

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Czym jest tymczasowe aresztowanie?

Jest ono jednym ze środków zapobiegawczych w polskiej procedurze karnej. Najprościej mówiąc polega na umieszczeniu decyzją Sądu danej osoby przez określony czas w Areszcie Śledczym.

Jest ono dodatkowo najsurowszym tego typu środkiem, który winien być stosowany dla sprawców poważnych przestępstw lub osób które grożą popełnieniem ciężkiego przestępstwa i którym za jego popełnienie grozi kara dłuższa jak 1 rok pozbawienia wolności.

Kiedy stosuje się tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie adwokat rzeszow ma na celu w zasadzie zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania i powinno być stosowane w ostateczności. Głównym celem stosowanie tego środka jest w zasadzie obawa, że będąc na wolności podejrzany/oskarżony będzie mataczył, próbował uciec, ukrywał się.

Warto wiedzieć, że Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowe aresztowanie adwokat rzeszow w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. Zarzut popełnienia poważnego przestępstwa, za które grozi surowa kara, samo w sobie może zatem być podstawą aresztowania.

W szczególnym wypadku środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Kto stosuje tymczasowe aresztowanie?

W zasadzie decyzję o tymczasowe aresztowanie adwokat rzeszow podejmuje sąd po przeprowadzeniu posiedzenia sądowego z udziałem podejrzanego/oskarżonego na wniosek prokuratora wydające w tym celu postanowienie w którym określa czas trwania tymczasowego aresztowania.

Z przepisów płynie wniosek, że areszt stosuje się w zasadzie dla sprawców najcięższych przestępstw zagrożonych surowymi karami. Wyjątkowo można go zastosować gdy dana osoba grozi popełnieniem ciężkiego przestępstwa

Ile trwa tymczasowe aresztowanie?

Zasadą jest, że tymczasowe aresztowanie trwa 3 miesiące w postępowaniu przygotowawczym. Jednak może ono być przedłużane. Jest to możliwe na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy. Kolejnego przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

Czy można uchylić tymczasowe aresztowanie?

Tak oskarżony, podejrzany i ich obrońca może wnosić o uchylenie tymczasowe aresztu. Zatem możliwa jest sytuacja gdy podczas właściwego procesu mimo że oskarżony był wcześniej tymczasowo aresztowany w toku sprawy sądowej będzie odpowiadał będąc na wolności.

Czy można zamienić areszt na inny środki zapobiegawcze?

Tak. W toku sprawy, sąd może uchylić areszt i orzecz środki tzw. wolnościowe np. dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Zasadą powinno bowiem być, że tymczasowe aresztowanie adwokat rzeszow stosuje się jako środek ostateczny.

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Taki wniosek może złożyć sam osadzony jak i jego obrońca. W celu rozpoznania wniosku, sąd przeprowadza posiedzenie z udziałem prokuratora który zajmuje stanowisko w przedmiocie wniosku. Sąd może uwzględnić wniosek i uchylić areszt i w jego miejsce orzec inny środek zapobiegawczy np. dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz prowadzenia określonej działalności itp.

Jak uniknąć tymczasowego aresztowania?

Procedura karna przewiduje, że jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:

  1. spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo
  2. pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny

Ponadto tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Tymczasowe aresztowanie adwokat rzeszow nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

Ile widzeń ma tymczasowo aresztowany?

W toku postępowania przygotowawczego decyzję o zgodzie na widzenie z osadzonym (tymczasowo aresztowanym) podejmuje Prokurator wydają zarządzenie o zgodzie na widzenie. Zarządzenie takie, o ile nic innego z niego nie wynika daje prawo do 1 widzenia z osadzonym. Zatem widzenie może odbyć się tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W toku sprawy sądowej zgodę wydaje sąd który prowadzi sprawę.

Tymczasowo aresztowany ma ustawowe prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą, chyba, że istnieje uzasadniona obawa, że widzenie to osadzony wykorzysta w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego; do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. Na odmowę zgody na widzenie przysługuje zażalenie.

Gdzie trafia tymczasowo aresztowany?

Osoby tymczasowo aresztowane osadza się w aresztach śledczych. Zazwyczaj są to areszty najbliższe miejscu, w którym prowadzone są czynności w danej sprawie. Lista aresztów śledczych znajduje się tutaj. W Polsce do końca 2018 r. funkcjonowało 39 aresztów śledczych więcej tutaj

Kancelaria specjalizuje się w obronie tymczasowo aresztowanych. Osoba Ci bliska trafiła do aresztu? Potrzebuje pomocy adwokata? Obawiasz się, że grozi Ci areszt? Skontaktuj się ze mną kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?