reprezentacja przed sadami

Reprezentacja przed sądami i innymi organami

Reprezentacja przed sądami

Reprezentujemy klienta przed sądami powszechnymi czyli sądami rejonowymi, sądami okręgowymi oraz sądami apelacyjnymi na każdym etapie sprawy. W szczególności obsługujemy procesy sądowe od ich początku bądź wytaczając w imieniu Klienta powództwa, jak też broniąc jego interesów w ramach obrony jako pozwanego w sprawie.

Reprezentujemy też Klientów jako wnioskodawców w sprawach prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, czy też będących uczestnikami takich postępowań.

Przystępujemy do spraw na etapie postępowania apelacyjnego, lub zażaleniowego, składając w imieniu Klienta apelację bądź zażalenie.

Wreszcie reprezentujemy Klientów w rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Sprawdź nasze specjalizacje kliknij tutaj

Reprezentacja przed Prokuraturą Policją, organami ścigania

Kancelaria reprezentuje również Klientów w toku postępowań karnych. Pomagamy broniąc oskarżonych i podejrzanych, pomagając tymczasowo aresztowanym i zatrzymanym. Bronimy ich interesów jako obrońcy występując na etapie postępowania przygotowawczego uczestniczą w przesłuchaniach i posiedzeniach w toku postępowania karnego.

Pomagamy również pokrzywdzonym przestępstwem, reprezentując ich interesy jako pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych czy oskarżycieli prywatnych. Dbamy o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem przez sprawcę i strzeżemy interesów pokrzywdzonych w toku rozpraw i posiedzeń sądowych.

Reprezentujemy też w licznych sprawach prowadzonych w ramach postępowania o wykroczenia. Doradzamy, reprezentujemy w toku przesłuchań i rozpraw sądowych. Broniąc interesów obwinionych w toku sprawy.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji

Pomagamy i reprezentujemy Klientów przed organami jednostek samorządu terytorialnego w licznych postępowaniach administracyjnych. Działamy w imieniu i na rzecz Klienta przed organami jak Wójt, czy Prezydent miasta, Starostwa, Wojewoda itp. Inicjujemy postępowania administracyjne, składamy wnioski, odwołania, zażalenia.

Reprezentujemy również na etapie postępowania sądowo-administracjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Składamy skargi, oraz reprezentujemy w toku spraw na posiedzeniach i rozprawach.

Reprezentacja przed mediatorem

Reprezentujemy Klientów w tok mediacji, zarówno sądowych jak i pozasądowych. Uczestniczmy w posiedzeniach mediacyjnych, analizujemy i opiniujemy ugody, dbamy o interes klienta. Lista mediatorów kliknij tutaj.

Reprezentacja przed komornikiem

Działamy również na etapie postępowania egzekucyjnego. Współpracujemy z komornikami celem odzyskania dla Klientów – wierzycieli należnych im świadczeń. Inicjujemy postępowania egzekucyjne, dbamy o ich prawidłowy przebieg, składamy pisma i wnioski w toku spraw.

Reprezentacja przed innymi organami

W każdym możliwym postępowaniu, gdzie udział biorą nasi Klienci reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnik. Czy to przed notariuszem, czy też geodetą itd. jeśli interes Klienta tego wymaga pomagamy i wspieramy wiedzą i doświadczeniem.

W każdym postępowaniu usługę reprezentacja przed sadami w Kancelarii świadczą:

Marcin Szmigiel

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!