Przepisy kodeksu karnego wykonawczego zawierają regulacje odnośnie kwestii uzyskania odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (więcej tutaj) A co w sytuacji gdy skazany nie uzyskał takiego odroczenia, gdy sąd odmówił odroczenia wykonania kary? Ten artykuł postara się odpowiedzieć na powyższy problem.

Kiedy można złożyć wniosek o ponowne odroczenie wykonania kary?

Otóż przepisy nie zawierają ograniczenia kiedy można złożyć ponowny wniosek o odroczenia kary. Przyjąć zatem należy, że możliwe to jest w każdym czasie.

Zgodnie bowiem z art. 6 kodeksu karnego i wykonawczego skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział jako strona oraz w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.

Wymóg ponownego wniosku o odroczenie wykonania kary

Jedyne ograniczenie co do nowego wniosku o odroczenie wykonania kary zawiera ten sam art. 6 kodeksu karnego wykonawczego, który w §3 stanowi, że jeżeli wniosek, skarga lub prośba oparte są na tych samych podstawach faktycznych – właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania. Zatem jedyny wymóg jaki przepisy prawa nakładają na skazanego w przypadku złożenia przez niego ponownego wniosku o odroczenie wykonania kary jest taki aby podane w nim zostały nowe podstawy prawne. W przeciwnym razie sąd nie będzie nawet procedował wniosku pozostawiając go bez rozpoznania.

Przykładowo jeśli zatem skazany chciał odroczenia z uwagi na swoją sytuację rodzinną np. konieczność opieki nad rodzicem, a sąd odmówił mu odroczenia z tej przyczyny, kolejny wniosek jeśli nie będzie wskazywał na nowe okoliczności sąd zapewne pozostawi bez rozpoznania.

Zmiana lub uchylenie postanowienia z uwagi na nowe okoliczności

Kolejnym wartym rozważenia w kwestii starania się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i odmowie udzielania przez sąd takiego odroczenia jest regulacja art. 24 kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym artykułem:

Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie”

Skazany, jeśli pojawią się nowe, ale co ważne istotne (!) okoliczności złożyć wniosek o uchylenie postanowienia o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w oparciu o powyższą regulację. Co ważne takie uchylenie lub zmiana, nie mogą być niekorzystne dla skazanego. W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku złożonego w myśl tego przepisu, skazanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenie na to postanowienie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

W sprawie o odroczenie wykonania kary decyduje się dla skazanego to czy będzie na wolności, czy trafi do zakładu karnego. Decyzja o odroczeniu wykonania kary jest decyzją Sądu, która poprzedza stanowisko prokuratora, praktyka wskazuje, że obrońca (adwokat, radca prawny) może znacząco pomóc skazanemu przekonać sąd do udzielenia takiego odroczenia. Szukasz pomocy adwokata w odroczenie wykonania kary? Skontaktuj się a nami kliknij tu

Kliknij aby ocenić
Udostępnij wpis:
Adwokat Marcin Szmigiel
Adwokat Marcin Szmigiel
Artykuły: 7
Zadzwoń do mnie!